Turdus migratorius - The water games of a pair of thrushes


d01.jpg

Turdus migratorius

Drozd Wędrowny

d12.jpg

The Turdus migratorius reportedly only inhabits North America, the Tundra, and has occasionally been seen in Central America. But there are signs that individuals of this species have also appeared in Europe.

Drozd Wędrowny podobno zamieszkuje jedynie Amerykę Północną, Tundrę, czasami widywano go w Ameryce Środkowej. Ale są sygnały, że osobniki tego gatunku pojawiły się również w Europie.

d02.jpg

The male American Robin has slightly different plumage from the female. But its colors are brighter and darker. The top of the body and head are quite dark.

Samiec Drozda wędrownego nieznacznie różni się upierzeniem od samicy. Ale jego kolory są żywsze i ciemniejsze. Wierzch ciała oraz głowa są dość ciemne.

d03.jpg

d10.jpg

The coloration changes its intensity and changes from black to gray on the head, while on the back and wings it is gray-brown. The entire breast and belly are rusty brown in color.

Ubarwienie zmienia intensywność i tak na głowie przechodzi z czarnego do koloru szarego, natomiast na grzbiecie i skrzydłach jest szaro-brunatne. Cała pierś i brzuch mają kolor rdzawo-brązowy.

d04.jpg

d05.jpg

White inserts appear on the dewlap and around the eye. The beak is yellowish or slightly orange. Dark burgundy, dark brown, almost black legs with long claws. The irises of the eye are dark.

Na podgardlu i wokół oka pojawiają się wstawki w kolorze białym kolorze. Dziób jest żółtawy lub delikatnie pomarańczowy. Nóżki ciemnobordowe, ciemnobrązowe, prawie czarne z długimi pazurkami. Tęczówki oka są ciemne.

d06.jpg

The water games of a pair of thrushes

Wodne igraszki pary drozdów

ak0000.jpg

ak000.jpg

Spotted bathing in a forest stream. First, the bath was started by the male, and for a long time he played alone in the water, encouraging the female to play.

Przyuważone podczas kąpieli w leśnym strumyku. Najpierw kąpiel rozpoczął samiec, i przez dłuższy czas zabawiał się w wodzie sam, zachęcając samicę do zabawy.

ak00.jpg ak01.jpg ak14.jpg ak17.jpg

After some time, the female appeared and started to take a bath as well, but her presence was short-lived, limited to a few necessary activities, and flew away.

Po pewnym czasie pojawiła się samica i również przystąpiła do kąpieli, jednak jej obecność trwała krótko, ograniczyła się do kilku potrzebnych czynności i odleciała.

ak12.jpg

ak05.jpg ak08.jpg

ak09.jpg

She obviously didn't want to play tricks. The male looked slightly surprised

Najwyraźniej nie miała ochoty na figle. Samiec wyglądał na lekko zdziwionego

ak10.jpg

ak04.jpg

Living environment

Środowisko życia

d07.jpg

Apparently, migratory thrushes so ignore the presence of people that they build their nests right next to them, sometimes even in households, constructing their nests on window sills.

Podobno drozdy wędrowne do tego stopnia ignorują obecność ludzi, że budują swoje gniazda tuż w ich sąsiedztwie, czasami wręcz nawet w domostwach konstruując swoje gniazda na parapetach.

d08.jpg

This phenomenon of the attachment of birds to built-up areas, often using food that people leave behind, even has a name - it is synatropization

To zjawisko przywiązania ptaków do terenów zabudowanych, często korzystania z pożywienia które pozostawiają ludzie ma nawet swoja nazwę - jest to synatropizacja.

d09.jpg

So, thrushes are found everywhere in the vicinity of human settlements, but they choose wooded areas.

Drozdy więc spotykane są wszędzie w okolicach osiedli ludzkich, wybierają jednak tereny zadrzewione.

Food for thrush

Pożywienie drozdów

The main food of thrushes is all kinds of insects. In spring and summer, they eat large amounts of earthworms, and some snails are also good for them.

Głównym pożywieniem drozdów są wszelkiego rodzaju owady. Wiosną i latem zjadają duże ilości dżdżownic, nie pogardzą także niektórymi ślimakami.

pok04.jpg

pok05.jpg

The thrush often looks for them in fallen leaves, scattering them left and right.

Drozd poszukuje ich często w opadłych liściach rozrzucając je na lewo i prawo.

pok06.jpg

pok07.jpg

But this bird also does not despise forest fruits, such as bird cherry, hawthorn, dogwood, sumac and all kinds of seeds.

Ale ptak ten nie pogardzi również owocami leśnymi, np. czeremchy, głogu, derenia, sumaka oraz wszelakimi nasionami.

pok01.jpg

pok02.jpg

The nest of a thrush

Gniazdo drozda

Thrush nests are quite solid structures. Plant parts are made of small sticks of grass, and the whole thing is reinforced with sticky mud.

Gniazda drozdów to dość solidne konstrukcje. Zbudowane są części roślin drobnych patyków traw, a całość wzmocniona jest lepkim błotem.

jaj04.jpg

Turquoise eggs

Turkusowe jajka

The female Thrush lays eggs in a beautiful turquoise color.

Samica Drozda składa jajka w przepięknym turkusowym kolorze.

jaj01.jpg

 

There are usually 5 of them in the nest, and three broods can take place during the year. They look after the eggs and young chicks together.

W gnieździe składa ich przeważnie 5, a w ciągu roku mogą odbyć się nawet trzy lęgi. Jajkami i młodymi pisklakami opiekują się wspólnie.

Enjoy 😉

ptaki.png

How do you rate this article?


8

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.