The Sparrowhawk is an excellent hunter among small predators


k00.jpg

k0.jpg

This beautiful bird of prey is a frequent visitor to my home. He can sometimes fly up to the feeder and make a small screw in it.

Ten piękny drapieżny ptak jest częstym gościem w moich stronach. Potrafi czasami podlecieć do karmnika i zrobić w nim małą rozrubę.

k00000000000.jpg

k0000000000.jpg

He mainly means young tit or sparrows appearing in the feeder, because Sparrowhawk is a predator and he is not interested in a vegetarian diet.

Chodzi mu głównie o pojawiające się w karmniku młode sikorki czy wróble, gdyż Krogulec jest drapieżnikiem i nie interesuje go wegetariańska dieta.

k000000000.jpg

k00000000.jpg

k0000000.jpg

The sparrowhawk can be up to 40 cm long. It is a bird of prey, but not blue enough to fight other birds.

Krogulec może mieć do 40 cm długości. Jest ptakiem drapieżnym, ale nie na tyle sinym, aby zawalczyć z innymi ptakami.

k000.jpg

A jay, for example, ignores the sparrowhawk's strong claws and sharp beak, and often confronts the sparrowhawk in battle. Most often he wins duels. Although the jay looks innocent, it is very chunky and has a powerful punch.

Na przykład sójka lekceważy silne szpony i ostry dziób krogulca, i często staje z krogulcem do walki. Najczęściej wygrywa pojedynki. Choć sójka wygląda niewinnie, jest bardzo masywna, i posiada potężne uderzenie.

k000000.jpg

k00000.jpg

k0000.jpg

Sparrowhawks feed on small birds and small rodents. The Sparrowhawk often hunts smaller, weaker birds, and often even ventures into cities in winter. The female and the male have similar sizes and plumage. They look a bit like kestrels. It has a rusty striped underside of the body and a blue-gray top.

Krogulce żywią się małymi ptakami, oraz drobnymi gryzoniami. Krogulec poluje często na mniejsze słabsze ptaki, a często w zimie zapuszcza się nawet do miast. Samica i samiec mają podobne rozmiary oraz upierzenie. Przypominają trochę pustułki. Ma rdzawy prążkowany spód ciała i niebieskoszary wierzch.

k15.jpg

k16.jpg

k17.jpg

It occurs throughout Poland, in the vicinity of open areas with pines and spruces. It is a protected species in Poland.

Występuje na obszarze całej Polski, w pobliżu otwartych terenów, gdzie są sosny i świerki. Jest w Polsce gatunkiem chronionym.

k18.jpg

k19.jpg

It builds nests in tree tops from thin sticks and fresh twigs. The female lays up to 6 bluish brown-speckled eggs. Incubating takes over a month, and the young leave the nest also after about 1 month.

Gniazda buduje najczęściej w koronach drzew z cienkich patyków i świeżych gałązek. Samica składa do 6 niebieskawych jaj nakrapianych brązowo. Wysiadywanie trwa ponad miesiąc, a młode opuszczają gniazdo również po około 1 miesiącu.

k0000000000000000.jpg

k000000000000000.jpg

k00000000000000.jpg

Enjoy 🦅

ptaki.png

How do you rate this article?


10

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.