Stemonitis axifera (Paździorek rdzawy) - mushrooms with unusual shapes


r00.jpg

A very interesting slime mold fungus. Often walking in the forest, you can meet it, almost at any time of the year, but it is very small and its rusty color blends with the surroundings, therefore it is hardly visible.

Bardzo ciekawy grzyb z gatunku śluzowców. Często spacerując po lesie można go spotkać, prawie o każdej porze roku, ale jest bardzo mały i jego rdzawy kolor zlewa się otoczeniem, dlatego jest słabo widoczny.

r10.jpg

If someone likes to dive and saw anemones swaying in the water, this mushroom resembles them. It is delicate and can change the position of the sporangia under the influence of gusts of wind.

Jeśli ktoś lubi nurkować i widział chwiejące się w wodzie ukwiały, to ten grzyb właśnie je przypomina. Jest delikatny i pod wpływem podmuchów wiatru potrafi zmienić pozycje zarodni.

r06.jpg

r11.jpg

The adolescent phase

Faza młodociana

The mushroom lives for a very short time, its individual stages of development are literally several hours.

Grzyb żyje bardzo krótko, jego poszczególne fazy rozwoju to dosłownie kilkanaście godzin.

r02.jpg

This is what a fungus looks like in the early stages of development. It is still white, sticky to the touch, not very big, and stands in a cluster on its short, still black, pin-shaped legs.

Tak wygląda grzyb we wczesnej fazie rozwoju. Jest jeszcze biały, lepki w dotyku, niezbyt wielki i stoi w skupisku na krótkich jeszcze czarnych szpilkowatych nóżkach.

r03.jpg

Over time, as the fungus matures, its sporangia become rusty-brown, reaching 5 to 20 mm in height. The thickness of the sporangia does not exceed 2-3 mm.

Z czasem, gdy grzyb dojrzewa jego zarodnie stają się rdzawo-brązowe osiągając od 5 do 20 mm wysokości. Grubość zarodni nie przekracza 2-3 mm.

r07.jpg

r08.jpg

The mature phase

Faza dojrzała

The legs on which they are embedded are up to 7 mm long, very thin and delicate. When the sporangia reach maturity, they dust the brown spores very intensively.

Nóżki na których osadzone są zarodnie mają do 7 mm długości, są bardzo cienkie i delikatne. Gdy zarodnie osiągają dojrzałość bardzo intensywnie pylą brązowymi zarodnikami.

r15.jpg

r16.jpg

r17.jpg

The fungus can be found in forests of all types. It appears on logs, also in litter on pine needles, on stumps and branches of deciduous and coniferous trees. The mushroom is inedible.

Grzyba można spotkać w lasach wszystkich typów. Pojawia się na kłodach, także w ściółce na igłach sosny, na pniakach i gałęziach drzew liściastych oraz iglastych. Grzyb jest niejadalny.

r18.jpg

r19.jpg

The descent phase

Faza zejściowa

r14.jpg

When the fungus has ejected the spores, it becomes dark brown, slimy, and tightly clumped together.

Gdy grzyb wyrzuci już z siebie zarodniki staje się ciemno brązowy, śluzowaty, mocno zbity w kupie.

r13.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?

18


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.