Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Rosy veincap - a mushroom like from another planet


r00.jpg

Rhodotus palmatus - a fungus like from another planet

Żyłkowiec różowawy (Rhodotus palmatus) - grzyb jak z innej planety

The appearance of this mushroom may suggest that it is a mushroom with a psychotropic effect, or a mushroom from another planet that is about to attack us.

Wygląd tego grzyba może sugerować, że jest grzybem a działaniu psychotropowym lub grzybem z innej planety, który zaraz nas zaatakuje.

r000.jpg

Maybe there is something to it, because scientists describing its properties claim that it is an inedible mushroom or with unknown properties. Nevertheless, it is not a poisonous mushroom.

Może coś w tym jest, bo naukowcy opisując jego właściwości twierdzą, że jest to grzyb niejadalny lub o nieznanych właściwościach. Niemniej, nie jest to grzyb trujący.

r06.jpg

It is such a very characteristic species, mainly due to its color, that it is hard not to notice it in the forest.

Jest tak bardzo charakterystycznym gatunkiem, głównie poprzez barwę, że trudno go w lesie nie zauważyć.

r08.jpg

The cap of this strange mushroom can reach a diameter of up to 80 mm. It is salmon pink, meat pink, sometimes bright orange in color. It is convex when young, but becomes flatter with time with the brim of the hat folded up.

Kapelusz tego przedziwnego grzyba może osiągnąć średnicę do 80 mm. Ma łososiowo-różowy, mięsno-różowy, czasami jasnopomarańczowy kolor. Gdy jest młody jest wypukły, ale z biegiem czasu staje się coraz bardziej płaski z podwiniętym brzegiem kapelusza.

r15.jpg

r17.jpg

The surface of the hat is covered with veins lighter than the rest of the hat and resembles a coarse-meshed net that has been 3D printed. The surface of the hat is slippery, sticky.

Powierzchnia kapelusza pokryta jest żyłkami jaśniejszymi od reszty kapelusza i przypomina sieć o grubych oczkach, która została wydrukowana na drukarce 3D. Powierzchnia kapelusza jest śliska, lepka.

r07.jpg

The fungus has yellowish or reddish plaques that are quite dense.

Grzyb posiada blaszki, które są dość gęste w kolorze żółtawym lub czerwonawym.

r10.jpg

The leg of this mushroom can be up to 10 mm thick. The color of the leg is grayish, often yellow at the bottom. Depending on where it grows on the log, the leg can be positioned centrally or laterally. The surface of the leg is covered with white fibers, silky.

Nóżka tego grzybka może mieć do 10 mm grubości. Kolor nóżki jest szarawy, w dole często ma żółty. W zależności od miejsca na kłodzie, z której wyrasta, nóżka może być umiejscowiona centralnie lub bocznie. Powierzchnia nóżki pokryta jest białymi włókienkami, jedwabista.

r09.jpg

The flesh has a fruity smell and a bitter taste, it is quite thick, light. It gives off characteristic light red drops of liquid.

Miąższ ma owocowy zapach i gorzki smak, jest dość gruby, jasny. Wydziela charakterystyczne krople cieczy w kolorze jasnoczerwonym.

r11.jpg

Although the species is very widespread, known in the Americas, North Africa, Europe, Asia, it is a rare species. It is a rare species in the entire range. In Poland, it can be spotted in the Białowieża Primeval Forest, but it is under strict protection and belongs to a dying species.

Mimo że gatunek jest bardzo szeroko rozpowszechniony, znany w obu Amerykach, Afryce Północnej, Europie, Azji to jest gatunkiem rzadkim. Na całym obszarze występowania jest gatunkiem rzadkim. W Polsce można go wypatrzeć w Puszczy Białowieskiej, ale jest pod ścisłą ochroną i należy do gatunku wymierającego.

r12.jpg

The fungi grow in clumps on stumps and fallen tree trunks, mainly elm trees, but also on chestnut trees and oaks. The fruiting bodies of this mushroom species appear from September to December.

Grzyby wyrastają w kępach na pniakach i zwalonych pniach drzew, głównie wiązów, ale również na kasztanowcach i dębach. Owocniki tego gatunku grzyba pojawiają się od września do grudnia.

r13.jpg

r05.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?

11


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.