Once unwanted in the kitchen - today a rare edible mushroom - Cortinarius caperatus (Turek)


t02.jpg

t000.jpg

I remember the times when this mushroom was called ''Turek'' in my regions and was harvested as a last resort. The baskets were always filled with porcini mushrooms and other tasty mushrooms, and the ''Turek'' was at the very end when nothing could be found in the forest anymore. I did not appreciate this mushroom, but in vinegar it was brilliant, always tasty and crispy crunch. Times have changed. Today it is an increasingly rare species.

Pamiętam czasy kiedy tego grzyba nazywanego w moich regionach ''Turek'' i zbierano w ostateczności. Zawsze kosze były wypełnione borowikami i innymi smacznymi grzybami, a ''Turek'' był na samym końcu, gdy nic już nie można było w lesie znaleźć. Nie doceniałem tego grzyba, ale w zalewie octowej był genialny, zawsze smaczny i jędrny chrupki. Czasy się zmieniły. Dzisiaj jest gatunkiem coraz rzadszym.

t06.jpg

t07.jpg

t08.jpg

I also noticed a certain phenomenon. The longer I live and pick mushrooms, the more I approach picking certain edible species with distrust. My perception is not disturbed, but I have more doubts during mushroom picking. But is knowledge harmful? 😉

Zauważyłem również pewne zjawisko. Im dłużej żyje i zbieram grzyby, tym bardziej podchodzę do zbierania pewnych jadalnych gatunków z nieufnością. Percepcja raczej mi się nie zaburzyła, ale jednak mam więcej wątpliwości podczas grzybobrania. Wiedza jednak szkodzi? 😉

t00.jpg

t0.jpg

t01.jpg

The cap of this mushroom can be up to 10 cm in diameter. The color can be different, from gray-yellowish, through slightly orange, beige-yellow, ocher, ocher-yellow, sometimes with a light blue tinge. Young fruiting bodies are ovate, spherical. Ripe hats are convex, often wrinkled and cracked with a small hump. The surface of the hat is covered with delicate white and silvery scales.

Kapelusz tego grzybka może mieć średnicę do 10 cm. Kolor bywa różny, od szaro-żółtawego, poprzez delikatnie pomarańczowy, beżowożółty, ochrowy, ochrowo-żółty, czasami z jasnoniebieskim odcieniem. Młode owocniki są jajowate, kuliste. Dojrzałe kapelusze są wypukłe, często pomarszczone i popękane z małym garbkiem. Powierzchnia kapelusza pokryta jest delikatnymi biało-srebrzystymi łuseczkami.

t04.jpg

t05.jpg

t09.jpg

t10.jpg

Firm and at the same time delicate, clay-yellow, clay-yellow lamellae may be up to 8 mm wide. They are quite dense.

Jędrne i ale zarazem delikatne blaszki w kolorze gliniastym, gliniasto-żółtym mogą mieć szerokość do 8 mm. Są dość gęste.

t16.jpg

t20.jpg

t21.jpg

The shaped leg is cylindrical, white, or clay-white, full in the center. It has a characteristic white, golden ring

Nóżka w kształcie jest walcowata, biała, lub gliniasto-biała, pełna w środku. Posiada charakterystyczny pierścień w kolorze białym, złotawym

t03.jpg

t09.jpg

t12.jpg

The beige or white flesh has a mild flavor and a pleasant mushroom aroma. It is very firm and fleshy, even after heat treatment.

Beżowy lub biały miąższ ma łagodny smak i przyjemny grzybowy zapach. Jest bardzo jędrny i mięsisty, nawet po obróbce termicznej.

t13.jpg

t14.jpg

The fungus was once very common, and is still regarded as such in scientific studies, unfortunately the truth is more painful, because in my opinion it is less and less frequent. In the past it was possible to mow these mushrooms with a scythe, but today it is impossible.

Grzyb swego czasu był bardzo pospolity, i dalej w opracowaniach naukowych za takiego uchodzi, niestety prawda jest bardziej bolesna, bo w moim przekonaniu jest coraz rzadszy. Kiedyś można było za przeproszeniem kosić te grzyby kosą, dzisiaj to niemożliwe.

t15.jpg

t17.jpg

t19.jpg

Mushrooms most often grow in groups, massively. They appear in late summer in August and continue to grow until October. The site of this fungus is mainly coniferous forests, rarely in deciduous forests.

Grzyby najczęściej wyrastają w grupach, masowo. Pojawiają się późnym latem w sierpniu i rosną aż do października. Stanowisko tego grzyba to głównie lasy iglaste, rzadko w lasach liściastych.

t22.jpg

ornament_kuchnia1.png

It is an edible species that works perfectly in soups, sauces, but above all in vinegar marinade.

To gatunek jadalny, który doskonale sprawdza się w zupach sosach, ale przede wszystkim w marynacie octowej.

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


6

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.