Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Lacrymaria lacrymabunda - a common yet little-known mushroom


Kruchawica aksamitna (Lacrymaria lacrymabunda) - pospolity, a jednak mało znany grzyb

ak05.jpg

Although this mushroom is quite common, few people pay attention to it. It appears in early summer and continues to grow until autumn. It is considered an inedible mushroom, but in many countries it is eaten.

Chociaż grzyb ten jest dość pospolity, niewiele osób zwraca na niego uwagę. Pojawia się wczesnym latem i rośnie aż do jesieni. Uchodzi za grzyba niejadalnego, ale w wielu krajach jest spożywany.

ak01.jpg

It usually grows in groups on the roadsides of forest roads, in towns, on lawns, in parks, in meadows. It prefers more open spaces and more light.

Rośnie przeważnie gromadnie na poboczach leśnych dróg, w grodach, na trawnikach, w parkach, na łąkach. Preferuje bardziej otwarte przestrzenie i więcej światła.

ak02.jpg

The rusty-brown hat can reach up to 13 cm in diameter. The young fruiting body is convex, becoming flat with age, spread with a small umbo.

Rdzawo-brązowy kapelusz może osiągnąć nawet 13 cm średnicy. Młody owocnik jest wypukły, z wiekiem staje się płaski, rozpostarty z niewielkim garbkiem.

ak04.jpg

The surface of the cap in young mushrooms is covered with fine villi, later it becomes dull.

Powierzchnia kapelusza u młodych grzybów pokryta jest drobnymi kosmkami, później staje się matowa.

ak03.jpg

Dense gills are dark brown in color, and in older fruiting bodies they have a brown color. They are delicate, brittle and dense.

Gęste blaszki są ciemne, koloru brązowego, a u starszych owocników mają brunatny kolor. Są delikatne, kruche i gęste.

ak06.jpg

The leg can be quite long, it can be up to 10 cm long. It has a cylindrical shape and is hollow inside. The color is rusty brown, similar to the color of the cap, and the surface of the stem is slightly hairy. Occasionally, remnants of the ring can be observed.

Nóżka może być dość długa, może mieć nawet 10 cm długości. Ma cylindryczny kształt, a w środku jest pusta. Kolor rdzawobrunatny, zbliżony do koloru kapelusza, a powierzchnia nóżki jest lekko włoskowata. Czasami można zaobserwować resztki pierścienia.

ak07.jpg

The flesh, just like the lamellae, is very delicate and fragile. It has a brown color. It has a slightly mushroom smell and taste.

Miąższ tak samo jak blaszki jest bardzo delikatny i kruchy. Ma brązowy kolor. Posiada lekko grzybowy zapach i smak.

The mushroom is described as inedible, but in some countries it is extracted and used as an additive to other mushroom species.

Grzyb opisywany jest jako niejadalny, ale w niektórych krajach jest pozyskiwany i stosowany jako dodatek do innych gatunków grzybów.

p1150409.jpg

ornament_fungi1.png

Enjoy 😉

© copyright marianomariano

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.