Home breeding of exotic plants - Poinciana, Peacock flower, Red bird of paradise (Brezylka nadobna - Caesalpinia pulcherrima)


k01.jpg

For many years, we have been bringing home seeds of exotic plants from every long journey. It was not different this time. This seed is to give rise to the plant that appears in the first photo. It has beautiful flowers arranged symmetrically on a circle up to 40 cm in diameter.

Od wielu lat, z każdej dalekiej podróży przywozimy do domu nasiona egzotycznych roślin. Nie inaczej było i tym razem. To nasiono ma dać początek roślinie która widnieje na pierwszym zdjęciu. Ma przepiękne kwiaty ułożone symetrycznie na okręgu dochodzącym do 40 cm średnicy.

k04.jpg

We walk on beaches, gardens, in the jungle, if only there is, and collect seeds that we can get our hands on. Very often we do not know what kind of plant we bring home seeds. However, it is a kind of excitement, excitement and uncertainty, because we never know if what we have planted will grow up at all. When it sprouts, there is great joy.

Chodzimy po plażach, ogrodach, po dżungli jeśli tylko jest i zbieramy nasiona jakie nam wpadną w ręce. Bardzo często nie wiemy jakiej rośliny nasiona przywozimy do domu. Jest to jednak swego rodzaju ekscytacja, podniecenie i niepewność, bo nigdy nie wiemy, czy to co posadziliśmy w ogóle wyrośnie. Gdy wykiełkuje, następuje wielka radość.

k11.jpg

This time I consulted the bio-forum and found out that our plant is called Brezylka nadobna (Caesalpinia pulcherrima).

Tym razem zasięgnąłem informacji na bio-forum i dowiedziałem się, że nasza roślina nazywa się Brezylka nadobna (Caesalpinia pulcherrima).

The plant is popular in tropical climates. I brought these seeds from Zanzibar. The plant grows up to 3 m tall, but at home it grows up to 1.5 m. It has beautiful red flowers, up to 8 cm in diameter, with long pistils and wavy fiery orange edges. Ideally suited for home breeding. Proper pruning can achieve the effect of a bonsai tree. It is thermophilic, but should not stay in the bright sun for too long. It can be grown in winter gardens, balconies and terraces during the summer. In winter, it should be moved to heated rooms.

Roślina jest popularna w tropikalnych klimatach. Te nasiona przywiozłem z Zanzibaru. Roślina osiąga do 3 m wysokości, ale w warunkach domowych dorasta do 1,5 m. Ma przepiękne czerwone kwiaty osiągające do 8 cm średnicy, z długimi słupkami, pofalowanymi ognisto pomarańczowymi brzegami. Idelnie nadaje się do hodowli domowej. Odpowiednio ją przycinając, można osiągnąć efekt drzewka bonsai. Jest ciepłolubna, ale nie powinna zbyt długo przebywać na ostrym słońcu. Można ją hodować w ogrodach zimowych, balkonach, tarasach w ciągu lata. Na zimę należy przenieść do ogrzewanych pomieszczeń.

k03.jpg

Seeds 2 weeks after planting

Po 2 tygodniach od posadzenia nasiona

It worked, the photo shows a plant that germinated after being in the ground for two weeks.

Udało się, fotografia przedstawia roślinkę, która skiełkowała po dwóch tygodniach przebywania w ziemi.

k02.jpg

Seeds 4 weeks after planting

Po 4 tygodniach od posadzenia nasiona

This picture was taken after a month as the summer is quite warm all the severing and growth process takes place on the balcony.

To zdjęcie zostało zrobione już po miesiącu, jako, że lato jest dość ciepłe cały proces kiłkowania i wzrostu odbywa się na balkonie.

k05.jpg

k06.jpg

k07.jpg

k08.jpg

Seeds 6 weeks after planting

Po 6 tygodniach od posadzenia nasiona

The last picture shows the plant after 6 weeks of outdoor growth. I hope to see her beautiful flowers someday.

Ostatnie zdjęcie przedstawia roślinę po 6 tygodniach wzrostu w warunkach zewnętrznych. Mam nadzieję, że ujrzę kiedyś jej piëkne kwiaty.

k09.jpg

k10.jpg

ornament_konewka_copy.png

Photo: Panasonic Lumix July 2021

How do you rate this article?


10

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.