Fairy Inkcap (Coprinellus disseminatus - Czernidłak gromadny) uncollected edible mushrooms in spring


c00.jpg

This delicate, beautiful mushroom is a very frequent visitor in our forests. You can already meet him in early spring. And although it is edible and grows in large groups, it is not popular with mushroom pickers. This is mainly due to the size. Its hat can reach 5 to a maximum of 15 mm in diameter. It is also a very delicate mushroom. Mushroom pickers say it crumbles when touched, and there is some truth to it.

Ten delikatny piękny grzybek jest bardzo częstym gościem w naszych lasach. Można go już spotkać wczesną wiosną. I choć jest jadalny i rośnie w dużych grupach, nie jest popularny wśród zbieraczy grzybów. A to głównie za sprawą rozmiarów. Jego kapelusz może osiągnąć od 5 do maksymalnie 15 mm średnicy. Jest to również dodatkowo bardzo delikatny grzyb. Grzybiarze twierdzą, że rozpada się po dotknięciu i jest w tym trochę prawdy.

c000.jpg

c02.jpg

The color of the hat changes with age. First it is yellowish, through yellow-gray, white-gray to gray, and finally blackened at the edge. The fungus grows quickly and has a very short life, so these changes can be observed within up to two days.

Kolor kapelusza zmienia się z wiekiem. Najpierw jest żółtawy, poprzez żółto szary białoszary do szarego, aby na końcu sczernieć na brzegu. Grzyb rośnie szybko i żyje bardzo krótko, dlatego te zmiany można zaobserwować w okresie nawet dwóch dni.

c07.jpg

c08.jpg

The surface of the hat is clearly crimped, pleated, mealy, and the magnification shows distinct hairs. The shape is ovoid at first, then bell-shaped.

Powierzchnia kapelusza jest wyraźnie karbowana, plisowana, mączysta, a w powiększeniu widać wyraźne włoski. Kształt na początku jest jajowaty, potem dzwonkowaty.

c10.jpg

c11.jpg

The leg can be up to 2 mm thick and 50 mm high. It is almost off-white, translucent, evenly thick and cylindrical. It is empty inside and is extremely fragile.

Nóżka może osiągnąć do 2 mm grubości i do 50 mm wysokości. Jest prawie biaława, półprzezroczysta, równo-gruba i walcowata. W środku jest pusta i jest niezwykle krucha.

c12.jpg

c15.jpg

The gills are white at first, turning gray with age, and turning black at the end of the mushroom's life.

Blaszki są na początku białe, z wiekiem nabierają szarego koloru, aby na końcu życia grzyba stać się czarne.

c09.jpg

c13.jpg

c14.jpg

The mushroom flesh is the color of the cap and its color also changes with age. It has no specific taste or smell.

Miąższ grzyba ma kolor kapelusza i jego barwa również zmienia się z wiekiem. Nie posiada określonego smaku ani zapachu.

c20.jpg

c21.jpg

Fairy Inkcap is one of the most common inkcap. The fruiting bodies, although small, are easy to find, as they can grow in groups of up to several hundred.

Czernidłak gromadny to jeden z najczęściej spotykanych czernidlaków. Owocniki mimo iż są małe, są łatwo znajdowane, gdyż potrafią rosnąć w grupach liczących nawet kilkaset sztuk.

c0.jpg

c02.jpg

They grow in damp forests on moss, on trunks, around trunks of deciduous trees, and even on the trees themselves. They also grow on wood buried in the litter. As they are relatively short-lived, they may appear several times from spring to late autumn.

Wyrastają w wilgotnych lasach na mchu, na pniach, wokół pni drzew liściastych, a nawet na samych drzewa. Wyrastają również na drewnie zagrzebanym w ściółce. Jako że żyją stosunkowo krótko, mogą pojawiać się od wiosny do późnej jesieni kilkakrotnie.

c16.jpg

c17.jpg

Large groups of up to several hundred specimens can be found in forests, on stumps and around trunks of deciduous trees, on wood buried in the ground. During the year, from spring to autumn, there may be several types of fruiting in one place.

Duże grupy liczące nawet kilkaset egzemplarzy można spotkać w lasach, na pniakach i wokół pni drzew liściastych, na zagrzebanym w ziemi drewnie. W ciągu roku, od wiosny do jesieni, w jednym miejscu może być kilka owocowań.

c18.jpg

As the mushroom is very popular, it can be found almost all over Europe, North and South America, Asia and even Australia.

Jako, że grzyb jest bardzo popularny, można go spotkać niemalże w całej Europie, Ameryce Północnej, Południowej, w Azji a nawet w Australii.

c05.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


14

1


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.