European Nightjar (Caprimulgus europaeus), a bit like a reptile, a bit like a piece of tree


l000000.jpg

Common Nightjar master of camouflage

Lelek mistrz kamuflażu

l00000.jpg

It's like a bird, and it looks a bit like a frog, some reptile, a huge insect, or maybe a stone or a piece of branch or bark. He can perfectly disguise himself on a branch or on the ground and becomes almost invisible.

Niby to ptak, a wygląda jak trochę jak żaba, jakiś gad, wielki owad, a może kamień lub kawałek gałęzi albo kory. Potrafi doskonale zamaskować się na gałęzi lub na ziemi i staje się prawie niewidzialny.

l01.jpg

l02.jpg

In addition, he can stay calm and lie still as a rock. This is one of the strangest birds in Poland.

Do tego potrafi zachować spokój i leżeć nieruchomo jak skała. To jeden z najdziwniejszych ptaków w Polsce.

l04.jpg

Common Nightjar owes its name to the sounds it produces that resemble the shallowness of a cat. It is small, similar in size to Kosa. It has delicate plumage similar to owls, gray and brown.

Lelek swoja nazwę zawdzięcza dźwiękom jakie wydaje, które przypominają miałczenie kota. Jest nieduży, wielkością zbliżony jest do Kosa. Ma delikatne upierzenie, podobne do upierzenia sowy, szare, brunatne.

l05.jpg

A tiny beak with a giant mouth

Malutki dziób z gigantyczną paszczą

l07.jpg

l08.jpg

The male differs from the female with white spots on the remiges and wings. The nightjar has a very specific beak, which is very small and covered with mustache-like protrusions. But when this little beak is opened, it shows a huge mouth that looks like the head of some predatory fish or snake.

Samiec różni się od samicy białymi plamami na lotkach i skrzydłach. Lelek ma bardzo specyficzny dziób, który jest bardzo mały i porośnięty wypustkami przypominającymi wąsy. Ale po rozwarciu tego małego dzióbka pokazuje się ogromna paszcza wyglądająca jak głowa jakiejś drapieżnej ryby lub węża.

l0000.jpg

The bird can be found most often in mixed forests on their edges, sometimes in clearings, clearings, moors. It is extremely difficult to spot the nightjar in the field

Ptaka można spotkać najczęściej w lasach mieszanych na ich skrajach, czasami na polanach, zrębach, wrzosowiskach. Wyjątkowo trudno jest wypatrzeć lelka w terenie.

l00.jpg

A nightjar chooses places to rest in terms of color that are very similar to its plumage. When they sit on a branch, they are usually along the length and look like a piece of tree.

Lelek na miejsce odpoczynku wybiera miejsca które kolorystycznie są bardzo zbliżone do jego upierzenia. Gdy siadają na gałęzi to najczęściej wzdłuż i przypominają wyglądem kawałek drzewa.

l000.jpg

They mainly eat all kinds of insects, mainly moths, beetles, and the large mouth and mandible make it easier to hunt for prey. The nightjar builds its nests on the ground, it is only a small depression not covered with any mulch, but well camouflaged.

Żywią się głównie wszelkimi owadami, głównie ćmami, chrząszczami a wielka paszcza i żuchwa stanowią ułatwienie w polowaniu na zdobycz. Lelek gniazda buduje na ziemi, jest to tylko niewielkie zagłębienie nie wyłożone żadną ściółką, ale dobrze zakamuflowane.

Legend has it that Lelek, due to his large jaw, drank milk from grazing goats on pastures. Of course, this is not true, he is attracted there by the large number of insects among grazing cattle. But thanks to this myth it also got another name - "Lelek Kozodój" (from Latin Caprimulgus which means goat milking).

Legenda głosi, że Lelek ze względu na swoją wielką szczękę wypijał na pastwiskach mleko pasących się tam kóz. Oczywiście to jest nieprawda, wabi go tam duża ilość owadów wśród pasącego się bydła. Ale dzięki temu mitowi dostał również inną nazwę - "Lelek Kozodój" (z łaciny Caprimulgus co oznacza dojący kozy).

Enjoy 😉

ptaki.png

How do you rate this article?


13

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.