Sirwin
Sirwin

Early spring and the first observations of still dormant nature


n03.jpg

Although the calendar winter is not over yet, the first warm rays of the sun encourage you to take walks in the nearby park and around the surrounding water reservoirs.

Chociaż kalendarzowa zima jeszcze się nie skończyła, pierwsze ciepłe promienie słońca skłaniają do spacerów w pobliskim parku i wokół okolicznych zbiorników wodnych.

n02.jpg

Although the winter was not too severe, the ponds froze. However, the ice sheet did not exceed 5-6 cm this year, and I remember periods when it reached 80 cm.

Choć zima nie była zbyt sroga, stawy pozamarzały. Tafla lodu jednak nie przekroczyła w tym roku 5-6 cm, a pamiętam okresy gdzie sięgała 80 cm.

n01.jpg

Today, in the rays of the sun, pieces of crushed ice glistening in the warm rays of the sun look beautiful.

Dzisiaj w promieniach słońca pięknie wyglądają kawałki pokruszonego lodu pobłyskujące w ciepłych promieniach słońca.

n00.jpg

Water reeds on the waterfront, tired and dried by the frosty wind, still stand again and gently sway in the already warm wind.

Nabrzeżnie trzciny wodne, zmęczone i wysuszone mroźnym wiatrem dalej stoją ponowo i delikatnie bujają się w ciepłym już wietrze.

n04.jpg

n05.jpg

Here and there, arboreal mushrooms, which ended their vegetation period in autumn, are waiting for warm spring rains to show their beautiful shapes and colors again.

Gdzieniegdzie grzyby nadrzewne, które swój okres wegetacji zakończyły jesienią, czekają na ciepłe wiosenne deszcze aby znowu pokazać soje piękne kształty i kolory.

n06.jpg

kwiatki_logo.png

© copyright marianomariano

How do you rate this article?

12


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.