Despite the drought, a few mushroom curiosities and a recipe for a marinated Scarlet elfcup.


sm10.jpg

sm08.jpg

cz02.jpg

Walks around the places visited in February have not resulted in great finds. The weather in March was responsible for this
it brought high temperatures during the day, frosts at night, and no rainfall.

Spacery po miejscówkach odwiedzanych w lutem nie zaowocowały wielkimi znaleziskami. Odpowiedzialna była za to aura, która w marcu
przyniosła wysokie temperatury w dzień, przymrozki w nocy, a do tego brak opadów deszczu.

sm15.jpg

There are small edible morels, but their size is modest for this time of year. Many of them did not survive the drought and the harvest is very modest.

Pojawiają się małe Smardze jadalne, ale ich wielkość jak na tę porę roku jest skromna. Wiele z nich nie przetrwało suszy, i zbiory zapowiadają się bardzo skromnie.

sm13.jpg

sm11.jpg

However, in several positions, life tries to revive and there are some surprises. The morels found in February did not grow too large, as they grew to about two by 0.5 cm. Hopefully the last April snow and rainfall will accelerate the growth of the mushrooms. Early morel grows very poorly, it is difficult to see it among the leaves because it is currently the size of a small coin.

Niemniej na kilku stanowiskach życie próbuje się odradzać, i jest parę niespodzianek. Smardze znalezione w lutym nie wyrosły zbyt wielkie, bo 0,5 cm urosły do około dwóch. Mam nadzieje, że ostatnie kwietniowe opady śniegu i deszczu przyspieszą wzrost grzybów. Smardzówka czeska również bardzo słabo rośnie, trudno ją wypatrzeć wśród liści bo jest obecnie wielkości małej monety.

sm00.jpg

sm01.jpg

sm03.jpg

sm05.jpg

Very small Gyromitra started to appear. A Gyromitra gigas and a Gyromitra esculenta appeared.

Zaczęły pojawiać się bardzo małe Gyromitra (piestrzenice). Pokazała się Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia) i Gyromitra esculenta (piestrzenica kasztanowata).

p04.jpg

p05.jpg

Species considered inedible and poisonous because they contain Gyromitrin, which is a volatile substance, and you can poison yourself by cooking the mushroom and inhaling the vapors. Nevertheless, some Scandinavian countries have mastered the technique of cooking and consuming this mushroom.

Gatunki uznawane za niejadalne i trujące bo zawierają Gyromitrynę, która jest substancją lotną, a zatruć można się podczas gotowania grzyba i wdychania oparów. Niemniej w niektórych krajach skandynawskich opanowano technikę gotowania tego grzyba i jego spożywania.

p03.jpg

p06.jpg

There is also a very tiny Lachnellula willkommii. These mushrooms have a bowl crunchy on the edge. That is why they call them Woolly. It is a very small parasitic fungus that grows up to 5 mm in diameter. It appears on fallen and dead branches.

Pojawiła się również bardzo malutka Wełniczka pasożytnicza Lachnellula willkommii. Grzyby te mają miseczkę orzęsiona na brzegu. Dlatego nazywają je Wełniczka. To pasożytniczy grzyb bardzo małych rozmiarów, który dorasta do 5 mm średnicy. Pojawia się na opadłych i martwych gałęziach.

we01.jpg

we02.jpg

we03.jpg

we04.jpg

ornament_kuchnia1.png

Recipe for a marinated Austrian cup

Przepis na marynowaną czarkę austriacką

cz07.jpg

cz09.jpg cz10.jpg

cz11.jpg

There is quite a lot of it in the forest, and since the mushroom has a hard and gristly consistency, it is worth marinating it in vinegar.

Jest jej w lesie dosyć sporo, a jako że grzybek ma konsystencję twardą i chrząstkowatą, warto go zamarynować w occie.

cz06.jpg

First, the mushroom must be thoroughly washed and boiled in lightly salted water.

Najpierw grzybka trzeba dokładnie umyć i odgotować w lekko osolonej wodzie.

cz04.jpg

cz05.jpg

Then prepare the vinegar marinade in the ratio of 1 cup of vinegar, 4 cups of water and 1 cup of sugar, pepper, bay leaf, allspice, clove, and onion.

Następnie przygotowujemy zalewę octową w proporcjach 1 szklanka octu 4 szklanki wody i 1 szklanka cukru, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, goździk, i cebula.

cz03.jpg

Pour this decoction over the mushrooms and boil them in the jars in the water for a few minutes.

Zalewamy grzyby tym wywarem i gotujemy w słoikach wstawionych do wody na kilka minut.

cz01.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


16

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.