Craterellus lutescens (Pieprznik żyłkowany) a rare edible mushroom


p14.jpg

p01.jpg

[EN] The mushroom cap is the connection to the stem. It widens upwards, creating a kind of funnel. It can reach up to 5 cm in diameter. The edges of the hat are very wrinkled. The surface of the hat may be covered with fine villi. Color usually olive, yellow-brown or brown. The inner side of the hat is strongly veined, ocher in color, yellow-orange in old fruiting bodies. 

[PL] Kapelusz grzyba stanowi połączenie z trzonem. Rozszerza się ku górze tworząc swoisty lejek. Może osiągać do 5 cm średnicy. Brzegi kapelusza są mocno pofałdowane. Powierzchnia kapelusza może być pokryta drobnymi kosmkami. Kolor zazwyczaj oliwkowy, żółtobrązowy lub brązowy. Wewnętrzna strona kapelusza mocno żyłkowata w kolorze ochrowym, u starych owocników żółtopomarańczowa.

p02.jpg

p04.jpg

[EN] Yellowish or orange-yellow leg, thick cylindrical, widening towards the top. It can be up to several cm high. It's empty inside.

[PL] Nóżka w kolorze żółtawym lub pomarańczowożółtym, gruba walcowata rozszerzająca się ku górze. Może mieć wysokość do kilkunastu cm. W środku jest pusta.

p12.jpg

p03.jpg

[EN] The flesh has a pleasant, slightly fruity, very pleasant taste and smell, it is soft, quite thin, cream or yellow-orange in color.

[PL] Miąższ ma przyjemny, lekko owocowy bardzo przyjemny smak i zapach, jest miękki, dość cienki w kolorze kremowym, lub żółtopomarańczowym.

p10.jpg

p11.jpg

[EN] Occurrence: This species is very rare, it appears in summer and grows until autumn, only in coniferous forests under pine trees. Most often it can be found in mountainous areas.

[PL] Występowanie: Ten gatunek jest bardzo rzadki, pojawia się latem i rośnie do jesieni, tylko w lasach iglastych pod sosnami. Najczęściej można go spotkać na terenach górskich.

p05.jpg

p06.jpg

p07.jpg

[EN] Application: Very tasty edible mushroom, tastes best in sauces, soups, vinegar, not recommended for drying.

[PL] Zastosowanie: Bardzo smaczny grzyb jadalny, najlepiej smakuje w sosach, zupach, zaprawach octowych, nie zalecany do suszenia.

p08.jpg

p09.jpg

ornament_grzyby.png

How do you rate this article?


11

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.