Coprinellus micaceus Glossy blackbird - a fungus that turns into black goo

Coprinellus micaceus Glossy blackbird - a fungus that turns into black goo


gr01.jpg

The hat is bell-shaped, with distinct longitudinal stripes. It spreads out with age. It can be up to 4 cm in diameter. Young fruiting bodies have the edges of the hat slightly tucked downwards. The color of the hat is usually in shades of brown, beige or slightly orange. As the mushroom begins to die, its hat turns into a black, thick goo.

Kapelusz ma kształt dzwonkowaty, widać na nim wyraźne podłużne prążki. Z wiekiem rozpościera się. Może mieć do 4 cm średnicy. Młode owocniki mają lekko podwinięte do dołu brzegi kapelusza. Kolor kapelusza zazwyczaj w odcieniach brązu, beżowy lub lekko pomarańczowy. Gdy grzyb zaczyna umierać, jego kapelusz zamienia się w czarną, gęstą maź.

gr02.jpg

The gills of a young fruiting body are white, they turn black with time, and finally turn into black goo like a whole hat. They are relatively dense.

Blaszki u młodego owocnika są białe, z czasem, czernieją, aż w końcu zamieniają się w czarną maź jak cały kapelusz. Są stosunkowo gęste.

gr05.jpg

The leg is cylindrical and located centrally. It is quite thin and long, which is why the mushroom is often bent. It can be 8-10 cm high. The leg is light brown, smooth and hollow.

Nóżka jest cylindryczna, usytułowana centralnie. Jest dość cienka, a długa, dlatego grzybek często jest wygięty. Może mieć 8-10 cm wysokości. Nóżka ma jasny brązowy odcień, jest gładka i pusta w środku.

gr06.jpg

The flesh, like the entire hat, turns black with age and melts into black goo. When the fungus is young, the flesh is brittle and brittle. Delicate mushroom flavor and flavor.

Miąższ, jak cały kapelusz z wiekiem czernieje i rozpływa się w czarną maź. Gdy grzyb jest młody, miąższ jest kruchy, łamliwy. Zapach i smak delikatny grzybowy.

gr10.jpg

Occurrence. The fungus is very common, it grows practically everywhere, in forests, gardens, parks. It appears in May and bears fruit until November. It always grows in groups, clumps, and in clusters close to itself.

Występowanie. Grzyb jest bardzo pospolity, rośnie praktycznie wszędzie, w lasach, ogrodach, parkach. Pojawia się w maju i owocuje aż do listopada. Zawsze rośnie w grupach, kępach, gromadnie blisko siebie.

gr09.jpg

Application. Opinions on the suitability for consumption of this species of mushroom vary. Some say that as long as it is light, it is edible, but it must not be combined with alcohol. Other sources say it is inedible. When there are no clear opinions and reliable research, I take the side of reason - the mushroom is inedible.

Zastosowanie. Opinie na temat przydatności do spożycia tego gatunku grzyba są różne. Jedni twierdzą, że dopóki jest jasny to jest jadalny, ale nie wolno łączyć go z alkoholem. Inne źródła podają, że jest niejadalny. Gdy brak jednoznacznych opinii i rzetelnych badań, staję po stronie rozsądku - grzyb jest niejadalny.

gr04.jpg

ornament_fungi2.png

   

How do you rate this article?


11

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.