Common coot on a Saturday walk on a special, probably favorite diet


Łyska na sobotnim spacerze na specjalnej chyba ulubionej diecie

a0.jpg

This bird appeared in my posts in early spring, when it showed its young chicks and the whole family moved the nearby pond. Today again about this beautiful bird, i.e. coot, but in completely different circumstances.

Ptaszek ten w moich postach pojawił się już wczesną wiosną, gdy pokazał swoje młode pisklęta a cała rodzinka przemieszczała pobliski staw. Dzisiaj ponownie o tym pięknym ptaku czyli o łysce, ale w zupełnie innych okolicznościach.

a00.jpg

It's impossible to resist her charm, and whenever I see her, I take out whatever camera I currently have on hand.

Nie sposób oprzeć się jej urokowi, i zawsze kiedy ją zobaczę, wyciągam jakikolwiek aparat, który aktualnie mam pod ręką.

a000.jpg

Today, the coot decided to leave the water areas in search of food outside the pond. Looking at the plucked places in the grass, she does it every day, and not only her.

Dzisiaj łyska postanowiła opuścić wodne rewiry, w poszukiwaniu pożywienia poza stawem. Patrząc na wyskubane miejsca w trawie, raczej robi to codziennie i nie tylko ona.

a01.jpg

The moorhen leaves the water environment with it, as well as one more representative of rail flies, which I have not yet identified, because there are over 132 species of them.

Środowisko wodne opuszcza razem z nią kokoszka, oraz jeszcze jeden przedstawiciel chruścieli, którego na razie nie zidentyfikowałem, bo jest ich ponad 132 gatunki.

a03.jpg

No less common denominator for these birds is food, which is within the pond, but not in the water. All these walking birds love dandelion and dandelion leaves.

Nie mniej wspólnym mianownikiem dla tych ptaków jest pożywienie, które znajduje się w obrębie stawu, ale nie w wodzie. Wszystkie te spacerujące ptaki uwielbiają bowiem liście mniszka lekarskiego i mlecza.

a11.jpg

a08.jpg

a04.jpg

Common dandelion is a plant that contains many valuable ingredients, including vitamins and mineral salts. It also has healing properties, which is why it is consumed by people in various ways, as fresh salads or herbal teas. As you can see, nature has also equipped birds with senses that allow them to distinguish valuable plants from less valuable or poisonous ones.

Mniszek lekarski jest rośliną zawierającą wiele cennych składników między innymi witamin i soli mineralnych. Ma również właściwości lecznicze, dlatego spożywany jest przez ludzi na różne sposoby, jako świeże sałatki, czy ziołowe herbatki. Jak widać natura wyposażyła również ptaki w zmysły pozwalające odróżnić im wartościowe rośliny, od mniej wartościowych czy też trujących.

a02.jpg

a05.jpg

An interesting fact is that the birds living in and around the pond are completely unafraid of people. Around the pond there is a fairly intensively used bicycle route, along which cyclists rush, often like madmen, but the coots do not pay any attention to it. They walk around calmly, nibbling dandelion leaves and other plants.

Ciekawostką jest fakt, że ptaki żyjące w obrębie stawu i na nim, kompletnie nie boją się ludzi. Wokół stawu jest dość intensywnie użytkowana trasa rowerowa, po której pędzą rowerzyści, często jak szaleńcy, jednak łyski w ogóle na to nie zwracają uwagi. Chodzą sobie spokojnie, skubią listki mniszka i innych roślinek.

a06.jpg

a07.jpg

Photo, Video: Panasonic Lumix
© copyright marianomariano

ptaki.png

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.