Can a fungus hatch from an egg? - Common Stinkhorn (Phallus impudicus)


sro00.jpg

The photos below show the individual stages of hatching the shameless phallus. From the stage where the fungus is in the egg, to the point of hatching, when the head appears.

Poniższe zdjęcia przedstawiają poszczególne etapy wykluwania się sromotnika bezwstydnego. Od fazy gdzie grzyb znajduje się w jaju, do momentu wyklucia, gdy pojawia się główka.

sro01.jpg

It is deceptively similar to the hatching process of birds or some reptiles.

Do złudzenia przypomina to proces wykluwania się ptaków, czy niektórych gadów.

sro02.jpg

The young fruiting body, or egg, also known as "devil's egg", can reach up to 5 cm in length and width.

Młody owocnik, czyli jajo, zwane również "czarcim jajem" może osiągnąć do 5 cm długości i szerokości.

sro03.jpg

Most often it has a spherical shape, but it can also be oval and ovoid. It can be cream, white with shades of yellow and beige.

Najczęściej ma kulisty kształt, ale bywa również owalny, jajowaty. Może mieć barwę kremową, białą z odcieniami koloru żółtego i beżowego.

sro04.jpg

The egg is partially in the ground and is attached to the substrate by thick strings of mycelium.

Jajo częściowo znajduje się w ziemi, i przytwierdzone jest do podłoża za pomocą grubych sznurków grzybni.

sro05.jpg

As the fungus matures, it emerges from the egg through the cracked cover, which produces a vagina filled with a jelly-like substance. A young fungus grows out of the vagina. receptaculum.

Gdy grzyb dojrzewa, wydostaje się z jaja przez pękniętą osłonę, w której wytwarza się pochwa wypełniona galaretowatą substancją. Z tejże pochwy wyrasta młody grzyb tzw. receptaculum.

sro06.jpg

After hatching, a mushroom head appears, it can be up to 6 cm high and 5 cm wide. It is covered with gray, olive-gray mucus in which there are spores.

Po wykluciu pojawia się główka grzyba, może mieć do 6 cm wysokości i 5 cm szerokości. Pokryta jest szarym, oliwkowo-szarym śluzem, w którym to znajdują się zarodniki.

sro08.jpg

sro09.jpg

Once the spores are dispersed, which is of course largely due to insects, the head turns white, white-yellow, has a structure with cavities, chambers and a conical shape.

Gdy zarodniki zostaną już rozsiane, do czego oczywiście przyczyniają się w dużej mierze owady, główka zmienia kolor na biały, białożółty, posiada strukturę z jamami, komorami i stożkowaty kształt.

sro07.jpg

sro10.jpg

The leg can reach a length of up to 25 cm and a thickness of up to 4 cm. It is whitish in color, spongy, cylindrical, porous, hollow inside, very delicate and brittle.

Nóżka może osiągnąć długość nawet 25 cm i grubość do 4 cm. Ma białawy kolor, jest gąbczasta, o walcowatym kształcie, porowata, w środku pusta, bardzo delikatna i krucha.

sro11.jpg

The flesh is also whitish or yellowish in color. An unpleasant, carrion-like smell that attracts insects to help spread spores.

Miąższ ma również białawy, lub żółtawy kolor. Zapach nieprzyjemny, przypominający padlinę, który wabi owady pomagające rozsiewać zarodniki.

sro14.jpg

The fungus appears in May and grows until November. It prefers deciduous forests with fertile humus soils. Workstations in shady and humid places.

Grzyb pojawia się w maju i rośnie do listopada. Preferuje lasy liściaste o żyznych próchniczych glebach. Stanowiska w miejscach zacienionych i wilgotnych.

sro12.jpg

The mushroom is inedible in its mature form, but the eggs of the mushroom are edible and harvested. They are said to be a delicacy.

Grzyb jest niejadalny w dojrzałej postaci, niemniej jaja grzyba są jadalne i pozyskiwane. Podobno stanowią przysmak.

sro15.jpg

In the Middle Ages it was supposedly used to prepare the so-called the drink of love - probably the shape of the mushroom suggested its properties as an aphrodisiac, which of course is not true.

W średniowieczu podobno służył do sporządzania tzw. napoju miłości - prawdopodobnie kształt grzyba sugerował jego właściwości jako afrodyzjak, co oczywiście nie jest prawdą.

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.