Sirwin
Sirwin

Dobré úmysly zákonitě končí tím, že se něco posere / Good intentions are inevitably ended by shit

By Kytka | KytkaBlog (FlowR) | 27 Sep 2019


(English version below) Minule jsem psal na téma veganství. Trochu jsem se zastavil také u nás lidí a dobrých úmyslů. Dnes bych tuto úvahu rád rozvedl, neboť se k tomu naskytla skvělá příležitost #tematydne na steemitu (dobrý skutek). Dnes o kryptoměnách řeč nebude, ale můžu vám alespoň úvodem doporučit tento článek (70 propadů BTC o 10 %).

Dobré úmysly zákonitě končí tím, že se něco posere

Začalo to nevinně, když jsem zaslechl ta slova. „Myslíme to s tebou dobře!" A člověk se hned začne připravovat na tu největší křivdu a levárnu. Okamžitě víte, že se nechystá nic, z čeho by koukalo cokoli, co by se snad dalo označit jako dobrý skutek. Mít dobrý úmysl je omluva. Je to ospravedlnění i toho nejšpinavějšího úskoku. Není divu, že tato slova okamžitě způsobí, že vás mé mladší já přestane brát jako spojence, ale začněme pěkně od začátku.

Kde to celé vlastně začalo a kam to chci směřovat? Je to jako povídka a vy hned víte, že nebude mít dobrý konec. Musí se nutně něco stát. Vyskočí to z mého textu a jako jojo se to zase vrátí zpět, aniž by si kdokoli čehokoli všiml. Až na vás. Jenže vy se nemůžete ubránit pocitu, že to celé fakt nedopadne dobře. Udělat něco z čistě dobrých úmyslů, to je vážně skvělá věc. Člověk, který ví, že jeho úmysly jsou čisté jako lilie a že koná jen dobro, ten se nezastaví před ničím. Je to vlastně kdokoli z nás. Můžete to být klidně vy, nebo třeba vaše matka.

Ať je to kdokoli, řekněme, že jeho úmysly jsou skutečně ty nejčistší a nejlepší, jaké si lze představit. Díky tomu daná osoba ví, že účel světí prostředky. Vše je dovoleno, když použijete ta slova. Jste agent v přestrojení a vaše práce je zachránit svět. Dobré úmysly... Máte dokonce ten nejzáslužnější úkol, musíte někoho spasit. Nebo jste možná jen obyčejný učitel a chcete ty blbé haranty něco naučit. Svět je zlý, to jste jim už říkali, ale vy to jen tak nevzdáte.

Víte, že pokud vás nebudou poslouchat, tak skončí špatně. Dokonce jste jim to říkali, snad tisíckrát. Ne, tihle parchanti se nic nenaučí, skončí jako popeláři, nebo budou kopat kanály! A vy víte, že jejich budoucnost je ve vašich rukou. Musíte něco udělat, než bude pozdě! Zachránit je, protože jinak vám vaše svědomí nedovolí v noci usnout. Není čas na rukavičky, chce to pořádně zatočit s jejich leností a tvrdě potrestat každou vzpouru.

Nějak se ukazuje, že vy sami se ocitáte v podivné hře, která, zdá se, neskončila ani ve škole. Dobré úmysly jsou všude a vy se před nimi neschováte nikde, ani ve vlastním domě. Stále se na vás budou smát a vy tušíte, že pod tím úsměvem s ukrývají zuby. Jsou tam a už se na vás šklebí jako korálky. Nebo se vám jen zdá, že je na vás ta usmátá tvář cení? Ano, zuby! Ostré jako jehly. Zuby, o kterých se nemluví. Víte, že tam jsou. Teď se rozhlédnete a spatříte, že jsou všude. Smějí se na vás od každého stolu a z každé zapadlé kanceláře. Jakmile je spatříte, víte, že nyní již nic nebude jako dřív.

Něco se posere, to je jasné. Dobré úmysly zákonitě končí tím, že se něco posere. A to vás právě děsí, protože je jich tolik, Celé moře dobrých úmyslů. A jsou na každé židli. Na každém teplém místečku se vyhřívají jako krocan v troubě. Není křeslo, které by jich nebylo plné. A co víc, vy sami s hrůzou začínáte zjišťovat, že to vlastně taky nemyslíte zle. Ach, jaká úleva vás najednou prostoupila. Vždyť to nemůže dopadnout špatně. Najednou se posadíte a víte, že vaše úmysly jsou dobré. Není se čeho bát!

Dodatek:
Dejte si pozor, když vám někdo říká, že má dobré úmysly. Zpravidla to skončí tím, že vás donutí udělat to, co se hodí jemu, ale vám se to už tolik hodit nemusí.

351665157-9a0b597db75e011c76f34a9e8af358a1a0f470b7016aa131bd3709d8bcab7589.png

(English version by google translator:)

Good intentions are inevitably ended by shit

It started innocently when I heard the words. "You mean well with you!" And one immediately begins to prepare for the greatest injustice and the left-wing. It's a justification for even the filthiest trick, no wonder these words immediately make my younger self stop taking you as an ally, but let's start from the beginning.

Where did it all begin and where do I want to go? It's like a story and you know right away that it won't have a good ending. Something must necessarily happen. It jumps out of my text and as a yo-yo it comes back without anyone noticing anything. Except for you. But you can't help feeling that the whole thing isn't going well. To do something of purely good intentions is a really great thing. A person who knows that his intentions are pure as a lily and that he is doing good only does not stop at nothing. It's actually any of us. It could be you or your mother.

Whoever it is, let's say his intentions are really the purest and best imaginable. As a result, the person knows that the purpose sanctions the means. Everything is allowed when you use those words. You are an agent in disguise and your job is to save the world. Good intentions ... You even have the most deserving task, you have to save someone. Or maybe you're just an ordinary teacher and you want to teach those stupid harants. The world is bad, you already told them, but you just don't give up.

You know that if they don't listen to you, they'll end badly. You even told them, maybe a thousand times. No, these bastards won't learn anything, they'll end up as garbage or dig channels! And you know their future is in your hands. You must do something before it's too late! Save them because otherwise your conscience will not allow you to fall asleep at night. There is no time for gloves, it wants to turn their laziness hard and punish every rebellion.

Somehow it turns out that you find yourself in a strange game that does not seem to end at school. Good intentions are everywhere and you can't hide from them anywhere, even in your own home. They will still laugh at you, and you suspect they are hiding their teeth under that smile. They're there and they're grinning at you like beads. Or do you just seem to appreciate that smiling face? Yes, teeth! Sharp as needles. Teeth not mentioned. You know they are there. Now you look around and see that they are everywhere. They laugh at you from every table and every remote office. Once you see them, you know that nothing will be the same as before.

Something shit, that's clear. Good intentions are inevitably ended by shit. And that just scares you because there are so many, A whole sea of ​​good intentions. And they're on every chair. In each warm place they are basking like a turkey in the oven. There is no chair that is not full. What's more, you start to realize that you don't mean badly either. Oh, what relief suddenly permeated you. It can't turn out bad. Suddenly you sit down and know that your intentions are good. There's nothing to worry about!

Appendix:
Beware when someone tells you he has good intentions. Usually, it ends up making you do what suits him, but you may not need it much.   "If you bear all the responsibility, you can take the time to try to fall under her weight, try it and know that you are not responsible, but that you yourself are the responsibility." — Franz Kafka   351665157-9a0b597db75e011c76f34a9e8af358a1a0f470b7016aa131bd3709d8bcab7589.png

How do you rate this article?

0


Kytka
Kytka

(web:) https://kryptohodler.cz/ (steemit:) https://steemit.com/@kytka (fb:) https://www.facebook.com/KytkaMagazin/


KytkaBlog (FlowR)
KytkaBlog (FlowR)

Peníze, úspěch, bohatství, pozitivní myšlení, osobní rozvoj, finance, investice, kryptoměny... Money, success, wealth, positive thinking, personal development, finance, investment, cryptocurrencies...

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.