SOME PHOTOGRAPHY PROVED THAT WORLD IS SO BEAUTIFUL

SOME PHOTOGRAPHY PROVED THAT WORLD IS SO BEAUTIFUL


# SOME PHOTOGRAPHY PROVED THAT WORLD IS SO BEAUTIFUL.

1c4babc05b2939d582b1e670524f0e035f79daac502e91822cdbd241b3a3332e.jpeg

 

 

**** Today I share Some natural Photography video hope you guyes like this Photography.

* Photography is the hobby of some peoples.
* Photoshoot is the art of some peoples.
* Photography is the Profession of some peoples.
* Photography is the Intoxication of some peoples.
* Photoshoot is the chalange of some peoples.
f773d1265b9b68b70ba699862123df4f6b60ec41b84fa2c4a41ba3f4cacf29ce.jpeg

# Photography is the hobby of some peoples.

Some peoples want to be photographer just for her hobby,he like to capture of any pictures.He onlly want to took pictures and store in her stoke.It's not her business just for hobby.

# Photoshoot is the art of some peoples.

Some photoshoot really proved that photography is the art and this thing doing Implement an photographer by her creativity and her creative capture,like pictures angel,pictures colour combination, pictures hue seturation E,T,C.An photographer capturing a pic then he also make it ferfect by the combination of everything.

# Photography is the Profession of some peoples.

Some peoples take it as a profession, he / she doing photoshoot onlly for profession,he want to earn by the photography or photoshoot.Some time they attend the Photography Exhibition and they provide their best in the exhibition.Some times they attend some compition and win then earn. Overall they capture just for profession.

# Photography is the Intoxication of some peoples.

Some crazy peoples like to click onlly not serious, they just going anywhere and they captur anything without reason,if any body ask why you took this and they said, onlly for my pleasure.They no need any reson for took photo.

# Photoshoot is the chalange of some peoples.

* Some peoples want to make chalange by provide their best photography,if they seen any gourgious photography then they think how to make it better,how to make it different.

* Some photography proved that world is so beautiful.Some time we seen some photography like nature,flowers,garden,animals, birds,Bridge,Home,hill,Stone,ocean,Rain,Fog,Drew,Road E,T,C
everything proved that world is the too much beautiful and this is gift for us by our god.

# * Actually when we visit  anywhere, then if we follow anywhere with good mind, then we can see some beauty of nature,some exclusive things.

# * If we can took some photo on the sport with camera then it will be great enjoyment.Just need fresh and good mind.

# * Cause without good mind you can't creat creative things, because bad mind kill your good activities.

When A photo will be creative?
When a photo will be ferfect?

We took some photo which normally, like no camara settings, no colour combination, no camara mood, don't think to make some creative one E,T,C.
That's why after capture a photo looking at just a normal photo.

If we think from defrent angel,and if we do settings everything ferfectlly and also think creative for make some good photography then it possible..

So we need to take some moment for making creative photography before capture, like colour combination, position, pic angel,Heu-seturation, brightness,
e,t,c.

The important things is own capture  angel sometimes we getings some good photo from our own capture angel.
If some thing seen street then no need to capture street if we move my self and caughting CAMARA  Difarent angel then normal photo looking so gourgious.

I hope there are present lot of photographer in this platform and they have lot of experience, i know they know better how to make a good photography,  i just share something with short discription

Natural beauty of Bangladesh.
Some Photoshoot of the natural  Scennery.

Nature is the best friend for us,natural beauty give us lot of enjoyment and helped a lot, as like we take breath by fure Oxygen and this Oxygen give us nature and we leave Carbon dioxide, and this  Carbon dioxide accepted the nature.

Photography is the better then pormalin form some angel.

What you think i am mad,or i am going to mad?

NO!..... You just heard right.

Let's go we can discusses about this topic with different angel.

Actually i just explained my own opinion and my simple reacharge.

Let's go directly to the point:
Why i said photography is the better then pormalin,actually we can take over lot of food or Prouduct with pormalin for the fresh or long time lasting, but some time it also could be damge or dristroy,but photography dose not distryo.

As a example a Mango when stay trender then if anybody use pormalin the it stay trander and it stay long time sa like same.

Photography also same or sometihing better, if any body take a short of the boy or BIRD♥ then it hold on the mamory after 10 years or after 100years this photo capture stay same as like tooken.It's not distroy or damage.

If any body take a 10yrars boys picture then after 40 years if the boy seen her photo then he can see he is hold on the 10years and he seems he is back her teen ages.

So photography is better then Pormalin.

# ENIGE FOTOGRAFIE BEWYS DAT DIE WÊRELD SO MOOI IS.

**** Vandag deel ek 'n paar natuurlike Fotografie-video's, hoop julle hou van hierdie Fotografie.

* Fotografie is die stokperdjie van sommige mense.
* Photoshoot is die kuns van sommige mense.
* Fotografie is die beroep van sommige mense.
* Fotografie is die vergiftiging van sommige mense.
* Photoshoot is die chalange van sommige mense.

# Fotografie is die stokperdjie van sommige mense.

Sommige mense wil fotograaf word net vir haar stokperdjie, hy hou daarvan om enige foto's op te neem. Hy wil slegs foto's neem en in haar stoke opslaan. Dit is nie haar besigheid net vir stokperdjie nie.

# Photoshoot is die kuns van sommige mense.

Sommige fotoshoot het regtig bewys dat fotografie die kuns is en hierdie ding doen Implementeer 'n fotograaf deur haar kreatiwiteit en haar kreatiewe vaslegging, soos foto's engel, prente kleurkombinasie, foto's kleuropstelling E, T, C. 'n Fotograaf wat 'n foto neem dan maak hy ook dit is gefynkam deur die kombinasie van alles.

# Fotografie is die beroep van sommige mense.

Sommige mense neem dit as 'n beroep; hy / sy doen foto's slegs vir beroep, hy wil verdien deur die fotografie of die fotoshoot. Sommige tyd neem hulle die Fotografie-uitstalling by en hulle lewer hul beste in die uitstalling. wen dan verdien. In die algemeen vang hulle net vir beroep.

# Fotografie is die bedwelming van sommige mense.

Sommige gekke mense hou daarvan om nie ernstig te kliek nie, hulle gaan nêrens heen en gaan sonder enige rede, of enige liggaam vra hoekom jy dit geneem het, en hulle het gesê: net vir my plesier. Hulle het geen reson nodig om foto te neem nie.

# Photoshoot is die chalange van sommige mense.

* Sommige mense wil chalange maak deur hul beste fotografie te bied. As hulle foto's gesien het, dink hulle hoe om dit beter te maak, hoe om dit anders te maak.

* Sommige fotografie het bewys dat die wêreld so mooi is. Sommige foto's het ons gesien soos die natuur, blomme, tuin, diere, voëls, brug, huis, heuwel, klip, oseaan, reën, mis, Drew, pad E, T, C
alles het bewys dat die wêreld te veel mooi is, en dit is 'n geskenk vir ons deur ons god.

# * Eintlik as ons êrens besoek, dan kan ons die natuurskoon en 'n paar eksklusiewe dinge sien as ons oral met goeie verstand volg.

# * As ons 'n foto op die sport met kamera kan neem, sal dit 'n groot plesier wees. Net 'n vars en goeie gedagte.

# * Want sonder goeie verstand kan u nie kreatiewe dinge skep nie, want slegte gedagtes maak u goeie aktiwiteite dood.

Wanneer 'n foto kreatief sal wees?
Wanneer 'n foto geferf sal wees?

Ons het 'n foto geneem wat normaalweg, soos geen camara-instellings, geen kleurkombinasie, geen camara-bui is nie, dink nie om 'n kreatiewe E, T, C te maak nie.
Dit is waarom u na 'n gewone foto 'n foto geneem het.

As ons dink aan 'n onthutsende engel, en as ons alles instel, en kreatief dink om goeie fotografie te maak, dan is dit moontlik ...

Ons moet dus 'n rukkie neem voordat ons kreatiewe fotografie neem, soos kleurkombinasie, posisie, prentengel, heu-seturasie, helderheid,
e, t, c.

Die belangrikste dinge is eie vangengel, soms kry ons 'n goeie foto van ons eie vangengel.
As 'n ding straat gesien word, is dit nie nodig om straat vas te lê as ons my self skuif nie. CAMARA Difarent engel dan normale foto lyk so gorgies.

Ek hoop dat daar baie fotograwe op hierdie platform is en dat hulle baie ervaring het, ek weet dat hulle beter weet hoe om 'n goeie fotografie te maak, ek deel net iets met 'n kort beskrywing

Natuurlike skoonheid van Bangladesh.
'N Paar fotoshoot van die natuurskoon.

Die natuur is die beste vriend vir ons, natuurlike skoonheid gee ons baie plesier en het baie gehelp, net soos ons asem haal deur suur suurstof en hierdie suurstof gee ons die natuur en ons verlaat koolstofdioksied, en hierdie koolstofdioksied aanvaar die natuur.

Fotografie is hoe beter as pormalien uit een of ander engel.

Wat dink jy is ek kwaad of gaan ek mal word?

NEE! ..... U het net reg gehoor.

Laat ons gaan met hierdie engel oor hierdie onderwerp.

Eintlik het ek net my eie opinie en my eenvoudige reikwydte uiteengesit.

Kom ons gaan direk na die punt:
Waarom ek gesê het fotografie is beter as pormalien, eintlik kan ons baie kos of Prouduct met pormalien oorneem vir die vars of lang tydsduur, maar 'n geruime tyd kan dit ook skade of dristroy wees, maar fotografiedosis nie distryo nie.

As 'n voorbeeld van 'n Mango as jy trender bly, as iemand pormalien gebruik, bly dit trander en dit bly lank soos dieselfde.

Fotografie is ook dieselfde of beter, as enige liggaam 'n kort tydjie neem vir die seun of VOGEL ♥ dan hou dit op die mamory na tien jaar of na 100 jaar bly hierdie fotosessie dieselfde as wat geneem is. Dit is nie vernietig of beskadig nie.

As 'n liggaam 'n 10-jarige seunsfoto neem, dan na 40 jaar as die seun haar foto gesien het, kan hy sien dat hy die tien jaar vasgehou het en dit lyk of hy van haar tienerjare af is.

Fotografie is dus beter as Pormalin

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://steemitimages.com/0x0/https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)
# Previous Photography Post Link:

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)
* 1 https://steemit.com/photography/@nevlu123/some-photography-proved-that-world-is-so-beautifulpart-1-nloyqvy6
* 2
https://steemit.com/photography/@nevlu123/some-photography-proved-that-world-is-so-beautifulpart-2-zzkuzrgu

* 3 https://steemit.com/photography/@nevlu123/some-photography-proved-that-world-is-so-beautifulpart-3-ugdetwfq

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://steemitimages.com/0x0/https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# CAMARA & PHONE DETAILS :

Display5.2" 720 x 1280 pixels
Camera13 MP / 5 MP front
ProcessorQualcomm Snapdragon 410, Quad-core, 1200 MHz
Storage16 GB + microSDXC
Battery3100 mAh(21h 3G talk time

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# My favourite steemains which help me all time
#1 @melip
#2 @solominer
#3 @mathworksheets
#4 @lavanyalakshman
#5 @me-tarzan
#6 @saqibmirza
#7 @moeenali
#8 @bosferi123
#9 @rayhan111
#10 @hr1
And also more steemains......................thanks to all for suporting me.......

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

![gifeditor_20180620_194330.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmRB5KGPKTQR1kvSNpWdAX8XwNCfba237eMrirbtEzWB8i/gifeditor_20180620_194330.gif)

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

My Another Platform

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

Platform | URL/Username
-|-
https://i.postimg.cc/sD9KTBtM/steem.png  Steemit | https://steemit.com/@nevlu123

https://i.postimg.cc/fk4yGTpy/weku.png
Weku | https://main.weku.io/@nevlu123

https://i.postimg.cc/hvx6H1SV/D5z-H9-Syx-CKd9-GJ4-T6rk-Bdeq-Zw1co-QAa-Qy-CUz-UF4-Foz-Bv-W6xf-LX2-PECcvq-Brku4u7.png
Whaleshares | https://whaleshares.io/@nevlu123

https://i.postimg.cc/jj6rSHvH/bearshare.png
Bearshares | https://bearshares.com/@nevlu123

@PARTIKO
https://partiko.app/referral/nevlu123

@D.tube
https://d.tube/#!/v/nevlu123

@Jamaa
https://jamaa.com/@nevlu123
https://highmiles.com/@nevlu123

@Serey
https://serey.io/@nevlu123

Publish0x
https://www.publish0x.com/@nevlu123

@Weyoume
https://alpha.weyoume.io/@nevlu123

@tipestry
https://tipestry.com/profile/5d3de0e950f3ed6f68d25079/nevlu123

@Minds
https://www.minds.com/nevlu123

@Scorum
https://scorum.com/en-us/profile/@nevlu123

@Sprtshub
https://v1.sprtshub.io/@nevlu123

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# Airdrop;
@Byteball
https://steem-byteball.org/#VSS4P4TB7QCCXCKX4YBJBQU7AUXVPNQD

https://i.postimg.cc/c4cKPrck/solaai.png
Sola| https://sola.ai/amdad_hossain

<p>

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# Crypto Earning Site:
![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

Free Bitcoin per Hour:
https://freebitco.in/?r=20029754

Bitcoin server mining (1)
https://btcone.co/262882

Bitcoin server mining (2)
https://btconline.io/3713349

Free Bitcoin cash
http://coinverting.com/?ref=257204&game=7&pf=2

Bitcoin server mining
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud.bitcoin.server.mining&referrer=utm_source%3Dbtc%26utm_medium%3Dbonus%26refid%3Dm1fc36c
Ref code: CTRUSQJO

Storm Play app (Bitmaker app)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cakecodes.bitmaker
Ref code : WBRKAP1Q

BCH Button Spinner
Ref code : nevlu

BCH Cloud MINER
Ref code : ID6833

# Some Usefull Wallet Addresses:
![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

BTC wallet Address
36KYaEqB69vtHjLUx3JzhxL41QKVqeFPHY

BCH wallet Address
qzrl5sm7ahp5hfl4z3jxpu5zp6ww7ys23u0usulljp

ETH wallet Address
0x9a6B55F38dA24000F6522a1efaC87C4A79697Fc6

Doge Wallet Address
D6ivcGoUviFePMfMmwSxz13Gq69BA43E1r

LTC  wallet Address
MGYeJsAg2Pq3LPaNpHfJL6n2kfiZGsaNTM

![9b84b5dcf0a53.png](https://images2.weku.io/DQmYEThx2vHrcbS1CyZFAyyj8qqJatjKVGhPeyqp9tvt5h3/9b84b5dcf0a53.png)

![images (10).png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbGJb2XWYi1GHmek1BNd1iuhPJBRJmtNrevqSxMRbHp7c/images%20(10).png)

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

<a href="https://discord.gg/jc3dVJk">My Discord link</a>

![ieee-projects-whatsup3.png](https://images2.weku.io/DQmZcfuTSJB26uda4freZQ91fa6N7SWnRXTsaV9jr8n9QDy/ieee-projects-whatsup3.png)

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

<a href="https://chat.whatsapp.com/BbsFTLn3mbCIompalTHrVS
">My what's App </a>

</body>
</html>

![9b84b5dcf0a53.png](https://images2.weku.io/DQmYEThx2vHrcbS1CyZFAyyj8qqJatjKVGhPeyqp9tvt5h3/9b84b5dcf0a53.png)

🌄💚🌹🌹@nevlu123🌹🌹💚🌄
🌄💚Upvote🌹🌹🌹🌹Me💚🌄
🌄💚Follow🌹🌹🌹🌹Me💚🌄

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

<a href="
"> </a>

</body>
</html>

Click....👆

![gifeditor_20190802_021829.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmap4nn2nQkM8Cf9zdXJ2N76iBVsymm88UEtnHJ4NaWQEQ/gifeditor_20190802_021829.gif)
Best Regards @nevlu123 And Special Thanks to All Friends who are supporting this Post

![gifeditor_20181225_230443.gif](https://images2.weku.io/DQmVw4tYp7xXTvNZqLRJhDrQonJhwxpHr1utpJudH6D5vyD/gifeditor_20181225_230443.gif)

How do you rate this article?


0

0

nevlu123
nevlu123

I just join here for the shareing some blog,photography E,T,C


https://steemit.com/@nevlu123
https://steemit.com/@nevlu123

Great holy welcome of beloved Rasul to us is coming of light to our dark life.collect from Imam Hayat

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.