رسم فیبوناچی و استفاده آن در استراتژی واگرایی

By Emad | honarparvar | 29 May 2022


This simple and short video is about how to draw Fibonacci in our charts to maintain better trades, especially with divergence strategy. video is in Persian, though our common language is CHARTS and candles :)

چطوری فیبوناچی بکشیم؟
چطوری فیبوی بهتری بکشیم؟! این ویدیو رو ببینید تا پاسخ من به این سوالات رو بدونید.

ولی مهم تر از اون، از فیبو چطوری برای ترید کردن استفاده کنیم؟
من روش استفاده خودم از فیبوناچی در استراتژی واگرایی و تعیین نقاط ورود و خروج رو توضیح میدم

How do you rate this article?


0

0

Emad
Emad

youtuber, business developer and Crypto enthusiast


honarparvar
honarparvar

Writing is my addiction!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.