بخش دوم آموزش رسم کانال های قیمتی

By Emad | honarparvar | 29 Apr 2022


اگر ویدیوی قبلی رو ندیدید، لطفا اول اینجا کلیک کنید: https://youtu.be/EZkozzYr8Jc   در این قسمت تفاوت نحوه استفاده از کانال های معاملاتی درازمدت و کوتاه مدت رو مطرح می کنم، چندتا مثال بیشتر رسم می کنم، درباره کانال های غیر موازی و کمی متفاوت توضیح مختصری میدم و آخرش یه تحلیل کوتاهی درباره ارز ریپل خواهم داشت. Ripple / XRP همینطور نماد ذوب در بورس تهران (ذوب آهن اصفهان)     this video is in Persian, about how to draw trading channels and how to use them, from my own youtube channel.

How do you rate this article?


1

0

Emad
Emad

youtuber, business developer and Crypto enthusiast


honarparvar
honarparvar

Writing is my addiction!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.