اهمیت ممنتوم حرکتی و روش اندازه گیری آن توسط اسیلاتورها

By Emad | honarparvar | 17 Apr 2022


ممنتوم حرکتی یا قدرت یک روند (ترند) به ما کمک میکنه که شواهد بیشتری برای ورود به یک معامله داشته باشیم. این مبحث هم مانند بسیاری از مباحث ترید بسیار گسترده و عمیق هست ولی اگر با من همراه بوده باشید متوجه شدید که قصد من بیان آنچه برای معاملات خود نیاز دارید هست و در نتیجه ساده گویی یک اصل برای من ه.

در این ویدیو من قصد دارم از ممنتوم به عنوان یک مدرک و شاهد اضافه برای استراتژی اصلی استفاده کنم. مثلا من واگرایی استفاده می کنم ممکنه شما از ایچی موکو استفاده کنید. ممنتوم به شواهد شما برای هر ترید اضافه می کنه.

This video of mine is in Persian and is about measuring trend momentum and how to use it in trading.

How do you rate this article?


1

0

Emad
Emad

youtuber, business developer and Crypto enthusiast


honarparvar
honarparvar

Writing is my addiction!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.