portfolio update 005

By gubaar | gubaar | 17 Nov 2020


a sota està en català també ↓

english

hi there, sad news today :(

in my last post i talked about my different investments and one of the new additions to it was ousd, an automated yield generating stablecoin while your coins still were in your wallet.
i woke up to a hack of the protocol and loss of 90% of ousd funds. you can find more info here (official medium thread)
i honestly hope this issue gets fixed asap and we can get our funds (or even a portion of them) back because i thought it was a very good project in hindsight.

hope to check back soon with better news,

 

català

tinc males notícies,

al meu post anterior us ensenyava com havia incorporat el $OUSD al meu portfoli (una stablecoin que genera retorns sense sortir de la teva cartera)
avui, quan m'he llevat, m'he trobat que havien hackejat el protocol i havien perdut el 90% dels fons dipositats. podeu seguir aquí el fil oficial a medium.

sincerament espero que aquest problema es solucioni aviat i poguem recuperar els nostres fons (encara que sigui una part) perquè realment pensava que aquest era un projecte molt interessant i no voldria haver de deixar-lo de fer servir.

espero poder escriu-re-us de nou aviat amb millors notícies,

How do you rate this article?

0gubaar
gubaar

aquí procuraré compartir les meves intereaccions amb el món de les cryptos, les meves inversions i aspectes generals sobre privacitat dels usuaris. ~ i'll try to share my interactions with the crypto world, my investments and general concerns about user privacy

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.