portfolio update 004

By gubaar | gubaar | 10 Nov 2020


a sota està en català també ↓

english

bankroll network

hey there, it's been a while!

bankroll has changed a lot since my last update and i'll explain how my position has changed.
as i said in my previous post, bankteller removed the save v.2 contract and i had to move to the farms but, a week or so ago all 21 million bnkr was fully mined so bankroll changed once again! and that's how we got farms v.2!

the new farms want to elevate the value of the bnkr token trying to make them even more scarce and making it essential in the new contract. you need bnkr to stay in the game :)
so the new farms need bnkr and another token (btc, usdt, wtrx, wbtt, sun, klv, just & win) in order to farm bnkrx, the new elastic token in the bankroll family.

let's talk about my position then: in entered the whole bankroll ecosystem with about 800€ and my position atm is around 600€, why? well, the bnkr and bnkrx tokens have been going down for a bit but i'm confident i'll make it back to my original position as (even if the value of the tokens stays at the current price), i'll make it back there eventually. even though i still think both tokens will go up anytime soon.

my position atm is the following:
bnkr / bnkrx farm: 245.500 / 363.000 respectively - worth at the time of writing around ~103€
btc / bnkr farm: 0.015 / 656.484 respectively - worth at the time of writing around ~334€
usdt / bnkr farm: 181.400 / 508.214 respectively - worth at the time of writing around ~262€

so as i said before, my position isn't as good as it used to be but i'm willing to take this to the long term and try to make my money back. 

 

ousd

i read this post a cople of weeks ago and i was intrigued enough to try this project that promises to earn you yield while your coins are still in your wallet. i deposited a total of 137,41 ousd the first time and 140,01 ousd the second one (adding up to 277,42 ousd ~234€) and in the span of a 9 days i have now 280,26 ousd (~236€) with apy ranging between 16% and 26%
i plan to add aroud 50€ every month or so and i'm very curious to see where can this project go as it only works with compound atm and it's planned to work with a lot more projects to get always the best rate.

compound

in a very similar fashion as my adventures in ousd i just opened a savings account for my mum in compound finance. i wante dto do this as she doesn't really care much about money but her retirement fund is inexistent so i wanted to step up and provide for her as she has done for me numerous times in the past as i was growing up.
i deposited 130€  as an opening act and then she'll add 50€ per month. we have atm 175€ and we've generated around twelve cents in the same 9 days in returns and around eight cents in comp token.
i chose compound because imo it is a well established, audited and 'safe' platform (as safe as you can consider something living on the internet) and i don't want to take risk with my mother's money.

so, from now on, i'll be giving you updates from these three projects :)
thank you for reading and see you next time 👋🏼

 

català

fa molt que no deia res, però hi ha moltes coses a explicar.

bankroll ha canviat moltíssim des de l'última vegada que vaig escriure: bankteller va retirar el contracte de save 2.0 en favor de les farms fins que els 21 milions de bnkr van ser minats i llavors és quan van néixer les farms 2.0, on s'ha volgut revaloritzar el token bnkr fent-lo imprescindible per a entrar a les noves farms. d'aquesta manera, les farms 2.0 necessiten bnkr i altres tokens(btc, usdt, wtrx, wbtt, sun, klv, just & win) per a minar bnkrx, el nou token elàstics de l'ecosistema de bankroll.

parlem de la meva posició, doncs: en entrar a tot l'ecosistema del banc amb uns 800 euros i la meva posició ara mateix és d'uns 600 euros, per què? Bé, els tokens bnkr i bnkrx han estat baixant una mica, però estic segur que tornaré a la meva posició original ja que, encara que el valor dels tokens es mantingui al preu actual, segueixo generant bnkrx cada dia i poc a poc puc tornar a escalar fins als 800.

la meva posició és la següent:
bnkr / bnkrx farm: 245.50 / 363.000 respectivament - val la pena en el moment d'escriure al voltant de ~103€
btc / bnkr granja: 0.015 / 65.484 respectivament - val en el moment d'escriure al voltant de ~334€
usdt / bnkr granja: 181,400 / 508.214 respectivament - val la pena en el moment d'escriure al voltant de ~262€

com he dit abans, la meva posició no és tan bona com abans, però estic disposat a portar-ho a llarg termini i intentar recuperar els meus diners.

 

ousd

vaig llegir aquest article fa unes setmanes i em va intrigar prou per provar aquest projecte que promet guanyar-te un rendiment mentre les teves monedes encara estan a la teva cartera.
hi vaig dipositar un total de 137.41 ousd la primera vegada i 140.01 ousd el segon (fins a un total de 277.42 ousd ~234 €) i en l'espai de 9 dies ara tinc 280.26 ousd (~236 €) amb una apy que oscil·la entre el 16% i el 26%
planejo afegir 50€ cada mes més o menys i tinc molta curiositat per veure on pot anar aquest projecte ja que només funciona amb compost de moment però està previst que s'integri amb molts més projectes per obtenir sempre el millor retorn.

 

compound

de forma molt similar a com les meves aventures a ousd acabo d'obrir un compte d'estalvi per a la meva mare a compound. volia fer-ho, ja que no li importen gaire els diners a ella però el seu fons de jubilació és inexistent, així que volia ajudar-la provant de crear-li i gestionar-li jo mateix.
vaig dipositar-hi 130 € com a regal d'obertura i després ella hi afegirà 50€ al mes. Tenim uns 175 € i hem generat al voltant de dotze cèntims en els mateixos 9 dies en els retorns i al voltant de vuit cèntims en token comp.
he triat el compound perquè segonsla meva opinió és una plataforma ben establerta, auditada i "segura" (tan segur com puguis considerar quelcom que viu a internet) i no vull arriscar-me amb els diners de la meva mare.
així que, d'ara en endavant, us donaré actualitzacions d'aquests tres projectes:
gràcies per llegir-me i ens veiem a la propera 👋🏼

 

 

How do you rate this article?

0gubaar
gubaar

aquí procuraré compartir les meves intereaccions amb el món de les cryptos, les meves inversions i aspectes generals sobre privacitat dels usuaris. ~ i'll try to share my interactions with the crypto world, my investments and general concerns about user privacy

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.