Πως συνδέομαι στο Binance Smart Chain μέσω Metamask;

By Crypto Savv | CryptoSavv | 22 Apr 2021


Αρχικά θα χρειαστούμε το Metamask , εφόσον το κατεβάσουμε θα χρειαστεί να πατήσουμε στο 'Δίκτυα'
f08481c8c53ffb873100b9663a22d61fa8b35a40c6e59c7e5ee1d0f00a2dddea.png

Το επόμενο βήμα είναι να πατήσουμε 'Προσθήκη Δικτύου' και να συμπληρώσουμε τα εξής

Network Name: Smart Chain
New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
ChainID: 56
Symbol: BNB
Block Explorer URL: https://bscscan.com

Όταν τα προσθέσουμε όλα, είμαστε έτοιμοι.
Πλέον μπορούμε να συνδεθούμε σε οποιοδήποτε Dapp στο network του BSC.

Για να "γυρίσουμε" στο network του Ethereum αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι πατήσουμε το 'Κύριο Δίκτυο Ethereum'
df1ca879b4771682b10634dcc88fa59caeed976a6ff6b1dbb0f09ab4999ed18a.png

Το address που έχετε στο metamask για το Ethereum είναι και το address σας για το BSC ή οποιοδήποτε άλλο custom RPC.

Βρείτε με στο Twitter

How do you rate this article?


1

0


CryptoSavv
CryptoSavv

Random crypto related reviews/articles My own point of view, my articles are NOT a financial advice, do your own research!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.