Sirwin
Sirwin

"Zwierzyniec" beer for Sunday dinner - Regional beer from Roztocze


Piwo "Zwierzyniec" do niedzielnego obiadu - Regionalne piwo z Roztocza

The history of the Zwierzyniec brewery dates back to the beginning of the 17th century. Mention of the brewery was found in notes and files of the settlement of Zwierzyniec from 1639. The area around Zwierzyniec, which I once had the opportunity to visit and ride a bicycle for quite a large number of kilometers, is a beautiful area on the Wieprza River, with a very diverse landscape.

Historia browaru Zwierzyniec sięga początku XVII wieku. Wzmianki o browarze odnaleziono w zapiskach i aktach osady Zwierzyniec z 1639 r. Okolice Zwierzyńca, które miałem okazję odwiedzić kiedyś, i przejechać na rowerze dość dużą ilość kilometrów to piękne nadwieprzańskie tereny, mocno zróżnicowane pod względem krajobrazowym.

The Roztocze area is rich in game, which is why it attracted tourists and hunters in ancient times. And when it comes to hunters, there are inns, and when there are inns, of course, there is beer. Therefore, in 1806, Count Stanisław Kostka Zamoyski used the old farm buildings in Zwierzyniec and opened a brewery there.

Tereny Roztocza bogate są w zwierzynę łowną, dlatego w dawnych czasach przyciągały turystów i myśliwych. A jak myśliwi, to karczmy, a jak karczmy to oczywiście piwo. Dlatego też w 1806 roku Hrabia Stanisław Kostka Zamoyski wykorzystał stare budynki gospodarcze w Zwierzyńcu i uruchomił w nich browar.

The brewery still operates today, with a short break, and produces delicious regional beers, one of which is Zwierzyniec Pils.

Browar funkcjonuje on do dzisiaj, z małą przerwą i produkuje wyśmienite regionalne piwa, a jednym z nich jest Zwierzyniec Pils.

I decided to buy one small bottle of Zwierzyniec beer for Sunday dinner, which of course consists of broth with noodles, roast pork, potatoes and iceberg lettuce with cream. And for dessert there will be chocolate pudding.

Postanowiłem kupić sobie jedną małą buteleczkę Piwa Zwierzyniec do niedzielnego obiadu, na który składa się oczywiście rosół z makaronem, a do tego pieczeń wieprzowa, ziemniaki i sałata lodowa ze śmietaną. A na deser będzie budyń czekoladowy.

Zwierzyniec Pils beer is a Bohemian Pilsner beer, made using three types of hops - Lubelski, Marynka and Perle. and spring water from Roztocze.

Piwo Zwierzyniec Pils to piwo gatunku Bohemian Pilsner, powstaje przy użyciu trzech rodzajów chmielu - Lubelskiego, Marynki i Perle. oraz źródlanej wody z Roztocza.

It has a characteristic balanced bitter-sweet taste and clean aroma. It is produced in the process of bottom fermentation. It is quite strong for a Pils beer, it contains 6% alcohol and 13% extract.

Ma charakterystyczny zrównoważony goryczkowato-słodki smak i czysty aromat. Powstaje w procesie dolnej fermentacji. Jest dość mocne jak na piwo typu Pils, zawiera 6% alkoholu i 13% ekstraktu.

The beer has a very noble taste, there is nothing to complain about. I liked it very much and I would love to repeat the adventure with this drink.

Piwo bardzo szlachetne w smaku, nie ma się do czego przyczepić. Bardzo mi smakowało i bardzo chętnie powtórzę przygodę z tym trunkiem.

photo of the brewery and interior: https://zwierzyniec.pl/
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

14


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.