Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Today is a bad day, but it's Friday, Friday, Friday - My Actifit Report Card: March 3 2023


0.jpg

Memories of the autumn period again, from Pilica and the garden in the local palace. I didn't feel like taking pictures today, I was just thinking about getting home as soon as possible.

Znowu wspomnienia okresu jesiennego, z Pilicy i ogrodu w tamtejszym pałacu. Nie miałem ochoty dzisiaj na robienie zdjęć, myślałem tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu.

1.jpg 2.jpg

It is a beautiful castle garden, where the trees are several hundred years old. California firs, maples, sycamores, larches, ashes, hornbeams, elms, thujas, hanging beech, intermediate magnolias and three-thorn needles grow there.

To przepiękny ogród zamkowy, gdzie drzewa liczą po kilkaset lat. Rosną tam jodły kalifornijskie, klony, jawory, modrzewie, jesiony, graby, wiązy, tuje, buk zwisający, magnolie pośrednie, iglicznie trójcierniowe.

00.jpg

3.jpg

Although my temperature oscillates around low-grade fever, which is acceptable, the rest is not. My head hurts all over my nose, jaw, gums - the pain is terribly annoying.

Choć temperatura oscyluje u mnie w okolicy stanu podgorączkowego co jest do zaakceptowania, tak reszta już nie. Boli mnie głowa cały nos, szczęka, dziąsła - ból jest strasznie upierdliwy.

4.jpg

5.jpg

However, the inside of my infected nose hurts especially, and every contact with the frosty air is a terrible pain that radiates to the whole head. Therefore, the afternoon walk was unpleasant.

Szczególnie jednak boli mnie wnętrze zainfekowanego nosa, i każde zetknięcie z mroźnym powietrzem to potworny ból, który promieniuje na całą głowę. Dlatego spacer popołudniowy był nieprzyjemny.

7.jpg

8.jpg

ornament_travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

03/03/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5319

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

20


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.