Today foot failure and only a short walk in search of spring - My Actifit Report Card: February 14 2023


a8.jpg

Today I had to slow down because the foot pain caused by the "disease of kings" effectively limited me in longer distances. I applied a dose of medication and I hope that tomorrow will be much better.

Dzisiaj musiałem zwolnić tempa, bo ból stopy spowodowany "chorobą królów" skutecznie mnie ograniczył w dłuższych dystansach. Zaaplikowałem dawkę leków i mam nadzieję, że jutro już będzie znacznie lepiej.

a4.jpg

As I walked less and spent more time on the benches, I was visited by my skittish friends, i.e. blue tit. Of course, for a known purpose, i.e. for peanuts.

Jako, że mniej chodziłem, a więcej czasu spędziłem na ławkach odwiedziły mnie moje płochliwe znajome, czyli sikorki modraszki. Oczywiście w wiadomym celu, czyli po orzeszki.

I've spoiled them to the point that they don't want anything else, no shelled sunflower seeds, no peeled sunflower seeds, just roasted peanuts - no salt in the shell, of course. Jackdaws, of course, lined up as well.

Rozpieściłem je do tego stopnia, że nie chcą nic innego, ani słonecznika łuskanego, ani obranego, żadnych ziaren tylko prażone orzeszki ziemne - oczywiście bez soli w łupinach. Kawki oczywiście też ustawiły się w kolejce.

a5.jpg

a6.jpg

a7.jpg

The first stronger rays of the sun released large amounts of aromatic resin from the bird cherry, which at first I took for arboreal fungi.

Pierwsze mocniejsze promienie słońca uwolniły z ptasiej czereśni spore ilości aromatycznej żywicy, które z początku wziąłem za grzyby nadrzewne.

a1.jpg

a2.jpg
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

14/02/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5141

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

13


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.