Today all day cycling and evening walk in the park - My Actifit Report Card: May 28 2023


ac0000.jpg

ac00.jpg
As today was a perfect temperature day for me, I went for a bike ride. The first direction I took was the park.

Jako że dzisiaj był idealny dzień temperaturowo jak dla mnie, wybrałem się na rower. Pierwszy kierunek jaki obrałem to był park.

ac000.jpg

ac0.jpg

Unfortunately, it was a mistake. Crowds of walkers effectively made it difficult to move around on a bicycle. I decided to go a little higher, near the planetarium, hoping that it would be less crowded there. None of these things, it was the same.

Niestety to był błąd. Tłumy spacerowiczów skutecznie utrudniały przemieszczanie się na bicyklu. Postanowiłem podjechać nico wyżej, w okolice planetarium licząc na to, że tam będzie luźniej. Nic z tych rzeczy, było tak samo.

ac01.jpg

ac02.jpg

The driveway to the planetarium and a few kilometers of forest paths made me warmed up and excited to continue driving.

Podjazd pod planetarium i kilka kilometrów leśnymi dróżkami, spowodowały, że byłem rozgrzany i rozochocony do dalszej jazdy.

ac03.jpg

ac04.jpg

I decided to leave the crowded park and went to the Kochłowice forests, more precisely to the "Rybaczówka" at 3 Gościnna Street.

Postanowiłem opuścić zatoczony park i wybrałem się do lasów kochłowickich, a dokładniej do "rybaczówki", na ulicę Gościnną 3.

ac05.jpg

ac06.jpg

And it was a hit. Individuals in the woods. Along the way, you could admire beautiful ponds, devoid of walkers, and a peaceful spring forest.

I to był strzał w dziesiątkę. W lasach pojedyncze osoby. Po drodze można było podziwiać piękne stawy, pozbawione spacerowiczów i spokojny wiosenny las.

ac07.jpg

ac08.jpg

I reached the fisherman's lodge, rested on a bench and enjoyed the rural atmosphere, because it is a place where hens, geese, goats, sheep and even a domesticated peacock run around.
Dotarłem do rybaczówki, spocząłem na ławce i delektowałem się wiejskim klimatem, bo to miejsce gdzie biegają sobie kury, gęsi, kozy, owce a nawet udomowiony samiec pawia.

ac09.jpg

ac10.jpg

ac11.jpg

c04.jpg

Enjoy 😉

© copyright marianomariano


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

28/05/2023

ACTIVITYCOUNT.png

6451

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

13


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.