Sunday with a cool wind but pleasant and lots of sunshine - My Actifit Report Card: March 17 2024


Niedziela z chłodnym wiatrem, ale przyjemna i z dużą ilością słońca

ac01.jpg

Today, due to the cold Arctic air, was not as warm as the previous one. But it was thanks to this Arctic tongue that it was very transparent and the sun was very sharp and bright, like on frosty high-pressure days in winter.

Dzisiejszy dzień, ze względu na chłodne arktyczne powietrze był nie był tak ciepły jak poprzednie. Ale to właśnie dzięki temu arktycznemu jęzorowi było bardzo przejrzyście, a słońce bardzo ostre i jasne, jak w mroźne wyżowe dni zimą.

ac06.jpg

Thanks to it, the photos came out well-lit and nature looked much more lush than usual. A walk on such a day is a pleasure that I couldn't deny myself.

Dzięki niemu zdjęcia wychodziły dobrze doświetlone i przyroda wyglądała znacznie bujniej niż zwykle. Spacer w taki dzień to sama przyjemność, której sobie nie odmówiłem.

ac05a.jpg ac08.jpg

There are a lot of walkers on my favorite alleys, but the closer to the planetarium, the more relaxed and peaceful it is.

Sporo spacerowiczów na ulubionych przeze mnie alejkach, ale im bliżej planetarium, tym luźniej i spokojniej.

ac07.jpg

The birds were fed and all the species that live there showed up. Nuts distributed - job done.

Ptaszki nakarmione, stawiły się wszystkie gatunki, które tam występują. Orzechy rozdane - zadanie wykonane.

ac03.jpg

ac04.jpg

The island in the Morocco pond has almost turned green. A larger group of birds will appear there soon. Few people know that thanks to this island, which is a small reserve, the pond was not allowed to dry out. And there were attempts to expand into this area and build another hypermarket there - it would be a disaster.

Wyspa na stawie Maroko zrobiła się już prawie zielona. Wkrótce pojawi się tam większa grupa ptaków. Niewiele osób wie, że dzięki tej wyspie, która jest małym rezerwatem, nie dopuszczono do osuszenia stawu. A były zakusy na ten teren i postawienie tam kolejnego hipermarketu - to byłaby katastrofa.

ac02.jpg

kwiatki_logo.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

17/03/2024

ACTIVITYCOUNT.png

17334

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

35


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.