Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Spring, optimistic, without results, but with observations - My Actifit Report Card: March 16 2023


And then the process of draining the water from the canal takes place. One would expect sunken scooters, scooters, bicycles, but nothing here, clean. Are we so right or poor?

No i następuje proces spuszczania wody z kanału. Człowiek by się spodziewał zatopionych skuterów, hulajnóg, rowerów, a tu nic, czysto. Jesteśmy tacy poprawni czy biedni?

aa4.jpg

aa6.jpg

Today's walk wasn't too intense. If not a virus, it is the disease of kings returning with impetus in spring. It's not easy, but I have to move.

Dzisiejszy spacer znowu nie był zbyt intensywny. Jak nie wirus to powracająca z impetem wiosną choroba królów. Nie ma lekko, ale ruszać się muszę.

aa0.jpg

The problem is, the more I move, the longer I suffer because gout-induced ankle arthritis gets worse if I walk too much, such a vicious beast.

Problem w tym, ze im więcej się ruszam, tym dłużej cierpię, bo stan zapalny stawu skokowego spowodowany podagrą pogarsza się jeśli chodzę zbyt dużo, taka złośliwa bestia.

aa1.jpg

aa2.jpg

Maybe I should consider a bicycle. In a stiff shoe with SPD clips, however, the foot does not work so intensively, and the shoe is stiff. I'm going to test the bike tomorrow.

Może powinienem zastanowić się nad rowerem. W sztywnym bucie z zatrzaskami SPD stopa jednak nie pracuje tak intensywnie, a do tego but jest sztywny. Chyba przetestuje jutro rowerek.

They cut down old trees in the park, I don't know the reason, because the trees, despite the fact that mistletoe feeds on them, are completely healthy. I guess someone from the board cares about free boards, because these fallen healthy logs are not used for firewood.

Wycinają wiekowe drzewa w parku, nie znam przyczyny, bo drzewa mimo iż żerują na nich jemio9ły są zupełnie zdrowe. Chyba komuś z zarządu zależy na darmowych deskach, bo te zwalone zdrowe kłody nie idą na opał.

aa3.jpg

ornament_travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

16/03/2023

ACTIVITYCOUNT.png

1495

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.