Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Primator beer "In Law Mother" - what did the author mean?


Etykieta na piwie a wizje sztucznej inteligencji "Midjourney"

b0.jpg

b06.jpg b10.jpg

Some time ago, using the "Midjourney" program, I generated images based on words. One of these created images stuck in my head. Is it a coincidence that today I chose a beer with such a label?

Jakiś czas temu przy użyciu programu "Midjourney" na podstawie słów generowałem obrazy. Jeden z takich stworzonych obrazów utkwił mi w głowie. Czy to przypadek, że dzisiaj wybrałem piwo z taką etykietą?

b00000.jpg b000.jpg

b000.jpg

Times are hard, there are more and more innovative ideas on the market when it comes to beers. Manufacturers outdo each other not only in flavors, varieties and prices.

Czasy są trudne, na rynku jest coraz więcej nowatorskich pomysłów jeśli chodzi o piwa. Producenci prześcigają się nie tyko w smakach, odmianach i cenach.

b02.jpg

b04.jpg

The goal of the race is also the so-called "content". Well, because it's not really about taste or appearance anymore. And here copyrigters and graphic designers have a field to show off, who go to great lengths to sell us a product.

Celem wyścigu jest również tak zwany "kontent". No bo już nie do końca chodzi o smak, czy wygląd. I tu pole do popisu mają copyrajterzy i graficy, którzy dwoją się i troją aby sprzedać nam produkt.

b09a.jpg b09b.jpg b09c.jpg b09d.jpg

Primator beer "In Law Mother" is one of those examples where the graphic design, i.e. the label, is to attract the customer and encourage them to buy this beer.

Primator beer "In Law Mother" jest jednym z takich przykładów, gdzie szata graficzna, czyli etykieta ma przyciągnąć klienta i zachęcić do kupna tegoż piwa.

b05.jpg b06.jpg

Primator beer "In Law Mother" is a classic bitter "India Pale Lager" with a hint of fruit. The smell immediately after opening reminds me of a coniferous forest, and the taste with the bitterness of grapefruit.

Primator beer "In Law Mother" to klasyczne goryczkowate "India Pale Lager" z nutą owocową. Zapach zaraz po otwarciu kojarzy mi się z lasem iglastym, a smak z goryczką jaką posiada grapefriut.

Beer foam is high, long-lasting. Light tea color, slightly cloudy.

Piana piwa jest wysoka, długo się utrzymuje. Kolor jasno herbaciny, lekko mętny.

b17.jpg b18.jpg

b16.jpg

Generally a very good beer, at a decent price for lovers of strong bitterness.

Generalnie bardzo dobre piwo, w przyzwoitej cenie dla pasjonatów mocnej goryczki.

b14.jpg

Beer label and visions of artificial intelligence "Midjourney"

Etykieta na piwie a wizje sztucznej inteligencji "Midjourney"

b00000.jpg

b000.jpg

Enjoy 😋

ornament_piwo.png
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.