Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Potato pancakes in different ways with kefir and Ajika


pl000.jpg

This seemingly simple dish can be prepared in various ways. I am a supporter of spicy, i.e. with pepper, salt, Adżyka and my wife sweet with sugar and cream

Tę z pozoru prostą potrawę można przyrządzić na różne sposoby. Ja jestem zwolennikiem na ostro, czyli z pieprzem, solą, Adżyką a moja żona na słodko z cukrem i śmietaną.

pl00000.jpg

But making good potato pancakes is an art. You have to properly choose the proportions of potato flour, eggs and potatoes themselves, on which a lot depends.

Ale zrobienie dobrych placków ziemniaczanych to jednak sztuka. Trzeba odpowiednio dobrać proporcje mąki ziemniaczanej jajek i samych ziemniaków, od których wiele zależy.

Ingredients

Składniki

Good quality potatoes, potato flour, eggs, onion, vegetable oil, spices, salt, pepper, possibly hot paprika, sugar, kefir, cream.

Dobrej jakości ziemniaki, mąka ziemniaczana, jajka, cebula, olej roślinny, przyprawy, sól, pieprz, ewentualnie ostra papryka w proszku, cukier kefir, śmietana.

pl01.jpg

pl05.jpg

pl06.jpg

pl14.jpg

Preparation of the potato mass

Przygotowanie masy ziemniaczanej

You need quality potatoes to make good potato pancakes. They must not be too wet, and should contain the right amount of starch.

Do przygotowania dobrych placków ziemniaczanych potrzebne są odpowiedniej jakości ziemniaki. Nie mogą być zbyt mokre, i powinny zawierać odpowiednią ilość skrobi.

pl03.jpg

An inexperienced cook will not recognize good potatoes correctly, so potato flour is always helpful, adding it to grated potatoes will result in obtaining the right consistency.

Niedoświadczony kucharz nie rozpozna prawidłowo dobrych ziemniaków dlatego z pomocą jest zawsze mąka ziemniaczana, której dodanie do startych ziemniaków spowoduje uzyskanie odpowiedniej konsystencji.

pl02.jpg

Peel the potatoes, wash them and grate them to a pulp. When they contain too much water, drain the excess, add spices, an egg, a little potato flour.

Ziemniaki obieramy ze skórki, myjemy i ścieramy na tarce na miazgę. Gdy zawierają zbyt dużo wody odsączamy jej nadmiar, dodajemy przyprawy, jajko, odrobinę mąki ziemniaczanej.

pl12.jpg

pl04.jpg

Whether the potato mass has the right consistency appears only in the pan, when we fry the pilot batch of pancakes. They shouldn't spread out, nor should they be too hard - that's the whole art of making potato pancakes.

To czy masa ziemniaczana ma odpowiednią konsystencję okazuje się dopiero na patelni, gdy smażymy partię pilotażową placków. Nie powinny się rozlatywać, ani nie powinny być zbyt twarde - to jest cała sztuka zrobienia placków ziemniaczanych.

pl08.jpg

pl09.jpg

Frying potato pancakes

Smażenie placków ziemniaczanych

Heat up the vegetable oil in a frying pan and gently lay out the pancakes with a spoon. Fry until golden brown on both sides

Na patelni rozgrzewamy olej roślinny i delikatnie łyżką układamy placki. Smażymy na rumiany kolor z obu stron

pl000000.jpg

pl07.jpg

pl11.jpg

Way of giving

Sposób podania

We serve it depending on your preferences, or spicy with salt, pepper and kefir

Podajemy w zależności od upodobań, albo na ostro z solą, pieprzem i kefirem

pl00.jpg

pl13.jpg

pl15.jpg

pl17.jpg

Or sweet with sugar and cream, but it can also be with kefir.

Albo na słodko z cukrem i śmietaną, ale może być również z kefirem.

Bon Appetit

Smacznego

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?

4


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.