Sirwin
Sirwin

Lunch at Rock Restaurant, walk along the beaches of Bweju and take a water taxi to Zanzibar (photo, video)


Lunch w Rock Restaurant, spacer plażami Bweju i wodna taksówka - Zanzibar

a01.jpg

a000.jpg

 

 

After a month in Zanzibar, we decided to get off our asses and do some sightseeing. We went with friends to the famous restaurant in Pingwe, Michamvi. The name of this establishment is Rock Restaurant.

Po miesiącu pobytu na Zanzibarze postanowiliśmy ruszyć tyłki i pozwiedzać co nieco. Wybraliśmy się ze znajomymi do osławionej restauracji w miejscowości Pingwe, Michamvi. Nazwa tego przybytku to Rock Restaurant.

a00000000.jpg

a0000000.jpg

a00000.jpg

The name comes from the fact that the restaurant is located on a small rock close to the shoreline, which is difficult to access during high tides.

Nazwa pochodzi od faktu, że restauracja znajduje się na małej skale blisko linii brzegowej, do której dostęp podczas przypływów jest utrudniony.

a10.jpg

a17.jpg

p1120313.jpg

Most often, to get there you have to use a boat, of course not for free. We were lucky because our visit was at low tide and we arrived dry.

Najczęściej, aby tam dotrzeć trzeba skorzystać z łódki, oczywiści nie za darmo. My mieliśmy szczęście, bo wizyta w lokalu przypadła na odpływ i dotarliśmy suchą nogą.

a09.jpg

a10.jpg

a11.jpg

At first glance, nothing unusual, a pub like any other in the area, only on a rock and with quite nice views.

Na pierwszy rzut oka, nic niezwykłego, knajpa jak każda inna w okolicy, tylko że na skale i z dość fajnymi widokami.

a0000.jpg

a12.jpg

a15.jpg

Well, we weren't too impressed with the views, but that's not surprising, because when you stay on the island for more than a month, everything becomes the same and obvious, so maybe the food will surprise us?

Cóż, widoki nas za bardzo nie zachwyciły, ale to nie dziwne, bo jak się przebywa na wyspie ponad miesiąc, to wszystko staje się takie samo i oczywiste, więc może zaskoczy nas jedzenie?

a13.jpg

We ordered spaghetti twice and 2 half liters of beer. Maybe we were fed up with fish and fruit and were looking for some change. And this change happened.

Zamówiliśmy sobie dwa razy spaghetti i 2 pół litrowe piwa. Ryb i owoców może mieliśmy już po dziurki w nosie, i szukaliśmy jakiejś odmiany. I ta odmiana nastąpiła.

a14.jpg

I paid USD 50 for two people for sphaghetti of questionable quality and warm beer. For this money, I can have 3 dinners on land for 2 people of a much better standard, in terms of taste and view.

Za wątpliwej jakości sphaghetti i ciepłe piwo zapłaciłem za 2 osoby 50USD.. Za te pieniądze mam na lądzie 3 kolacje dla 2 osób w zdecydowanie lepszym standardzie, każdym - smakowym, widokowym.

a08.jpg

To sum up a place called Rock Restaurant - Is it worth going there? It's as "must be" as many other places on the island. Just to be on the safe side, we passed it, but I wouldn't do it again.

Podsumowując miejsce o nazwie Rock Restaurant - Czy warto tam się wybierać? To takie "must be" jak wiele innych miejsc na wyspie. Dla świętego spokoju zaliczyliśmy, ale nie powtórzyłbym więcej.

a07.jpg

We came back from the restaurant quite early, so we decided to take a walk along the beach from the village of Bweju, where we lived, to the village of Paje. It's about 4 km one way along a beautiful white beach.

Z restauracji wróciliśmy dość wcześnie, więc postanowiliśmy zrobić sobie jeszcze spacer plażą z wioski Bweju w której mieszkaliśmy, do wioski Paje. To około 4 km w jedną stronę piękną białą plażą.

a05.jpg

There is always a strong wind blowing from the sea, so it is a great place to practice water sports, such as kitesurfing.

Od morza wieje zawsze silny wiatr, dlatego jest to świetne miejsce do uprawiania sportów wodnych, na przykład Kitesurfing.

a06.jpg

Unfortunately, the eastern part of the island, which is directly exposed to the Indian Ocean, is exposed to very high tides, so large that it is impossible to return home via the beach.

Niestety wschodnia część wyspy nastawiona bezpośrednio na działanie Oceanu Indyjskiego narażona jest na bardzo duże odpływy i przypływy, na tyle duże, ze nie da się wrócić plażą do domu.

a04.jpg

Then there are two options: walking along an asphalt road or taking a taxi, and the second option is a so-called water taxi. We chose the latter option because it seemed exciting to us.

Wtedy pozostają dwie możliwości: spacer asfaltową drogą, lub jazda taksówką, a druga to tak zwana taksówka wodna. Wybraliśmy tę drugą opcję, bo wydawała nam się ekscytująca.

a03.jpg

And so it was in reality. For USD 4, we sailed a bit out to sea to reach a few kilometers further. An amazing experience, because the service and the boat were extraordinary.

I tak też było w rzeczywistości. Za 4 dolary USD wypłynęliśmy kawałek w morze, aby dotrzeć kilka kilometrów dalej. Przeżycie niesamowite, bo obsługa i łódź były niezwykłe.

a00.jpg

ornament_travel3.png

© *copyright marianomariano
Photo: Panasonic Lumix, GoPro 7

How do you rate this article?

32


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.