Sirwin
Sirwin

"Jantar" amber beer and juicy chicken wings in honey marinade


Piwo "Jantar" bursztynowy i soczyste skrzydełka z kurczaka w marynacie miodowej

a0.jpg

I'm not sure if this combination is good in terms of taste, but it's definitely consistent in color. Both the wings and the beer are amber in color. Well, maybe the wings are a dark amber color.

Nie jestem pewien, czy takie zestawinie jest dobre smakowo, ale na pewno zgodne kolorystycznie. Zarówno skrzydełka jak i piwo mają kolor bursztynu. No może skrzydełka mają kolor ciemnej odmiany bursztynu.

a0000.jpg

a00.jpg

For the first time I managed to hunt down the parts of a chicken wing that I like the most - namely the middle part. So I decided to make them in a unique way.

Pierwszy raz udało mi się upolować części skrzydła z kurczaka, które najbardziej lubię - a mianowicie środkowy ich fragment. Postanowiłem więc zrobić je w sposób wyjątkowy.

a04.jpg

a05.jpg

For the marinade, I used honey, soy sauce and a few spices. The dish is complemented by boiled potatoes and white turnip, which is an underrated, very healthy vegetable.

Do marynaty bowiem, użyłem miodu, sosu sojowego i kilku przypraw. Dopełnieniem dania są gotowane ziemniaki oraz biała rzepa, która jest niedocenianym, bardzo zdrowym warzywem.

a03.jpg

a06.jpg

Preparing the wings is not complicated, but you need to be very careful in the early stages of cooking so that the skin, which is crucial in this dish, does not stick to the hot pan.

Przygotowanie skrzydełek nie jest skomplikowane, niemniej trzeba bardzo uważać we wczesnej fazie obróbki termicznej, aby skórka, która jest kluczowa w tej potrawie, nie przylgnęła do gorącej patelni.

a01.jpg

a02.jpg

Bake the fried wings in the oven until soft in a closed heat-resistant dish, and at the end, open the vessel. Spread the sweet and salty glaze over the wings and bake until they turn amber. Serve with potatoes and white turnip with cream.

Podsmażone skrzydełka pieczemy w piekarniku do miękkości w zamkniętym naczyniu żaroodpornym, a pod koniec naczynie otwieramy. Skrzydełka smarujemy słodko-słoną glazurą i podpiekamy, aby uzyskały bursztynowy kolor. Podajemy z ziemniakami i białą rzepą ze śmietaną.

a11.jpg a13.jpg

a16.jpg

The name "Jantar" comes from African amber, which is actually copal from Tanzania or Congo. In Poland, it means fossil resin, i.e. amber, large amounts of which are found on the Baltic Sea.

Nazwa "Jantar" pochodzi od bursztynu afrykańskiego, który w rzeczywistości jest kopalem z Tanzanii lub Konga. W Polsce oznacza kopalną żywicę, czyli bursztyn, której duże ilości znajdują się nad Morzem Bałtyckim.

a08a.jpg a08b.jpg a08c.jpg a08d.jpg

a08e.jpg

There is a town by the Polish seaside called "Jantar", whose name comes from the amber mined there, which is considered the most beautiful in the world.

Nad polskim morzem znajduje się znajduje się miejscowość o nazwie "Jantar", której nazwa pochodzi właśnie od wydobywanego w tamtejszych okolicach bursztynu uchodzącego za najpiękniejszy na świecie.

a09.jpg a11.jpg

The "Jantar" Bursztynowy beer was produced in the Herrnbräu brewery in Ingolstadt, Bavaria. The beer is light, amber-golden in color. The head is high but short, and the beer's aroma is citrus. >The beer has a slightly sour and bitter taste.

Piwo "Jantar Bursztynowy" wyprodukowano w browarze Herrnbräu w bawarskim Ingolstadtm. Piwo ma barwę jasną, bursztynowo-złotą. Piana jest wysoka ale krótka, a w aromacie piwa wyczuwalne są cytrusy. Piwo ma lekko kwaskowy i goryczkowy smak.

a12.jpg

The beer goes quite well with juicy, baked honey-glazed chicken wings.

Piwo dość dobrze komponuje się z soczystymi, pieczonymi skrzydełkami z kurczaka w glazurze miodowej.

a15.jpg

ornament_piwo2.png

© copyright marianomariano

How do you rate this article?

13


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.