Sirwin
Sirwin

ICE Network - a half-year project will debut on the OKX Stock Exchange on January 19, 2024


ICE Network - pół roczny projekt zadebiutuje na Giełdzie OKX już 19 stycznia 2024 roku

An interesting token mining project called ICE network has recently appeared in a mobile version. The name of this venture is ICE Network. In fact, I wouldn't be interested in it at all, because it is very similar to the Pi network project initiated in 2019, in which I have been participating from the beginning, but it has advantages over it.

Ciekawy projekt na kopanie tokenów o nazwie ICE network pojawił się niedawno w wydaniu na telefony komórkowe. Nazwa tego przedsięwzięcia to ICE Network. W zasadzie nie zainteresowałbym się tym w ogóle, bo jest bardzo podobny do zainicjowanego w 2019 roku projektu Pi network, w którym zresztą uczestniczę od początku, niemniej ma nad nim przewagę.

However, I was very interested in the ICE Network project due to the dynamics of its development. After less than half a year of operation, it will debut on one of the largest cryptocurrency exchanges, i.e. OKX. It will appear on OKX tomorrow, January 19. I don't expect anything big, because the project is young and there are probably about 2 million users. However, its appearance on the stock exchange may be a good springboard.

Projekt ICE Network jednak bardzo mnie zaciekawił, ze względu na dynamikę rozwoju. Niespełna po pół rocznym działaniu zadebiutuje na jednej z większych giełd krypto-walutowych, czyli na OKX. Już jutro, czyli 19 stycznia pojawi się właśnie na OKX. Nie spodziewam się niczego wielkiego, bo projekt jest młody, a użytkowników chyba około 2 milionów. Niemniej jego pojawienie się na giełdzie, to może być niezła trampolina.

Therefore, I encourage you to install the software from the Play Store and activate it from my link https://ice.io/@smetnyvlog. The principle of operation here is similar to what was invented in the Pi network project. Once every 24 hours you need to click on the icon and that's it. The program does not have to be run 24 hours a day and does not eat up the battery. After clicking, we can turn it off.

Dlatego zachęcam do instalacji oprogramowania ze sklepu play i aktywację z mojego linka https://ice.io/@smetnyvlog. Tu zasada działania podobna jest do tego co wymyślono w projekcie Pi network. Raz na 24 godziny trzeba kliknąć w ikonkę i to wszystko. Program nie musi być uruchomiony całą dobę i nie zjada baterii. Po kliknięciu możemy go wyłączyć.

The more people you have in your circle, the greater the extraction. This works for both the inviter and the invited person. Everything is quite clear, after installation the program guides you by the hand and explains the rules.

Im więcej osób ma się w kręgu, tym wydobycie jest większe. Działa to zarówno dla osoby zapraszającej jak i dla zaproszonej. Wszystko jest dość czytelne, po instalacji program prowadzi za rączkę i tłumaczy zasady.

You can also do KYC very quickly, which is necessary to transfer tokens to the exchange, which in the case of Pi network took me almost 360 days!! So I invite you to have fun. If anyone would like to join the Polish ICE network group, please visit https://www.facebook.com/groups/1089546252047572

Bardzo szybko również można zrobić KYC, który jest niezbędny do transferu tokenów na giełdę, co w przypadku Pi network trwało u mnie blisko 360 dni!! Gdyby ktoś miał ochotę dołączyć do polskiej grupy ICE network to zapraszam https://www.facebook.com/groups/1089546252047572

© copyright marianomariano
photo: Ice Network

How do you rate this article?

21


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.