Cold, windless and sunny - perfect weather for a long walk - My Actifit Report Card: February 6 2023


Today's weather, almost perfect weather for a walk, because it was frosty, windless and a lot of sun, made me do a slightly longer route than usual.

Dzisiejsza pogoda, wręcz idealna pogoda na spacer, bo było mroźno, bezwietrznie i dużo słońca skłoniła mnie do zrobienia nieco dłuższej trasy niż zwykle.

I did a walk along the bike route which is about 7 km long. Along the way, I came across this phenomenon. Namely, the playground and its rules. I was intrigued by the bans in this area, namely the ban on smoking and drinking alcohol - hm.

Zrobiłem spacer trasą rowerową, która ma około 7 km. Po drodze natknąłem się, na takie zjawisko. A mianowicie plac zabaw i jego regulamin. Zaintrygowały mnie zakazy na tym terenie, a mianowicie, zakaz palenia papierosów i picia alkoholu - hm.

I went further, and the goal was to build a new railway station "Elka". Yesterday I only saw a clearing made in the forest, and today I decided to look at the construction.

Poszedłem dalej, a celem była budowa nowej stacji kolejki "Elka". Wczoraj widziałem jedynie przecinkę zrobiona w lesie, a dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się budowie.

And indeed, despite the winter and the rather strong frost, the work on the construction site is boiling. Machines work, people do too.

No i rzeczywiście, mimo zimy, i dość silnego mrozu robota na budowie wrze. Maszyny pracują, ludzie również.

And this is how the new station of the "Elka" railway - the Planetarium station - will look like according to the project. Nice view.

A tak według projektu ma wyglądać nowa stacja kolejki "Elka" - stacja Planetarium. Miły widok.

Tomorrow probably a repeat of the route with small changes.

Jutro prawdopodobnie powtórka trasy z małymi zmianami.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3CeGPmSAQAub5vQpRRuCdnCvPpTGCp8q1EpT8NS8KACauPWYkXveH9mVB1GREYG787mdTpsNdmQ.webp?format=webp&mode=fit

5CEvyaWxjaErqc3i7tYRQutZDwQPeZ8E6Ha3BenkA3Uc6fhKSLZ62PuSojTnM4kkLrYUdChBgBHoPxiDt.webp?format=webp&mode=fit

06/02/2023

99pyU5Ga1kwqSXWA2evTexn6YzPHotJF8R85JZsErvtTWXk3GCQzwE19X23QTStRWqptVv9ewFdVyfUFFVmDMaDFDq2rtVoMAhyvDRvaPQNw6VbL5G9gKPf4w9GZixeanz.webp?format=webp&mode=fit

6254

2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WGrpdajECFYwbFKmEfngkWQbkUKRsSU3ia8eD6GEnv5fPQ4CyLECfKYq5Nfs4X5ct4cC5zqbwbTrWe8z2Go8.webp?format=webp&mode=fit

Walking

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3Ce5mq1K39aWaTQqgRWDAXzXFH4BRM45RgD4S7Eo9hn3LECCNTXPHVGcAgjbgme7ypgXktYB77L.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmnDryYkjGY5e9XsFJ3xAZ4ZfHANHxQ5UXDzvaYQyWsgyN9rufqKcQNb33HgquAeiN67KLCn.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmo9AXb2JMaG73HNaZBKUGcuViBtCvACwgTt8EW1ZG85785fW3ivxPrMgFj47u2CBCr4C15x.webp?format=webp&mode=fit

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.