Beautiful sunny weather - another day of intense walking - My Activity Report Card: November 30 2023


Piękna słoneczna pogoda - kolejny dzień intensywnego spaceru

ac.jpg

Another beautiful fall day with wintry weather. Not much has changed since yesterday, except that the temperature rose to plus 4 degrees, so you could walk in the sun even without a jacket.

Kolejny piękny jesienny dzień z zimową pogodą. Od wczoraj niewiele się zmieniło, poza ty, że temperatura wzrosła do plus 4 stopni, dlatego w słoneczku można było spacerować nawet bez kurtki.

ac000.jpg

As soon as I sat down on a bench by the pond, a flock of pigeons immediately attacked me. I think they've mistaken me for someone, or it's some kind of Pavlovian reflex that when someone sits on a bench, they definitely have karma.

Gdy tylko na chwilę przysiadłem na ławce nad stawem, od razu dopadło mnie stado gołębi. Chyba mnie z kim pomyliły, albo to taki odruch Pawłowa, że jak ktoś siada na ławce, to na pewno ma karmę.

ac00.jpg

A lot of changes in the park. Despite the frosty weather, construction work continues. Two new bridges have already been installed over the renovated canal, and the "Elka" railway is still undergoing some tests. This is probably related to the second line of the cable car leading to the Planetarium, which is scheduled to be launched next spring.

W parku sporo zmian. Mimo mroźnej pogody prace na budowie trwają. Zamontowano już dwa nowe mosty nad remontowanym kanałem, a kolejka "Elka" cały czas przechodzi jakieś testy. Prawdopodobnie jest to związane z drugą nitką kolejki prowadzącą do Planetarium, która ma być uruchomiona wiosną przyszłego roku.

ac0000.jpg

ac20.jpg

ac28.jpg

As per my resolution, I won't go below 10,000 steps a day until the new year. I hope that no injury will stop me, for now everything is fine.

Zgodnie z postanowieniem, nie schodzę poniżej 10 tysięcy kroków dziennie, aż do nowego roku. Mam nadzieję, że nie wyłączy mnie żadna kontuzja, na razie wszystko jest w najlepszym porządku.

ac02.jpg ac05.jpg

ornament_mikolaj_copy.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

30/11/2023

ACTIVITYCOUNT.png

15274

ACTIVITYTYPE.png

Running, Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

26


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.