Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Another beautiful winter day - My Actifit Report Card: February 9 2023


b26.jpg

b22.jpg b19.jpg

I'm starting to like my new winter route around the Planetarium more and more. A large amount of sun releases additional strength and energy.

Moja nowa trasa zimowa w okolicach Planetarium, zaczyna podobać mi się coraz bardziej. Duża ilość słońca wyzwala dodatkowe siły i energię.

b11.jpg

b14.jpg

The reconstruction of the Silesian Planetarium caused the need for changes in the immediate vicinity of this observatory. Therefore, two nearby ponds were developed, benches oriented to the best effect of the sun were placed and a new, very cozy place was created in the Silesian Park.

Przebudowa Śląskiego Planetarium spowodowała potrzebę zmian w najbliższym otoczeniu tego obserwatorium. Dlatego też zagospodarowano dwa pobliskie stawy, ustawiono ławki zorientowane na najlepsze działanie słońca i stworzono nowe, bardzo przytulne miejsce w Parku Śląskim.

b15.jpg

b16.jpg

Tomorrow is another active day, I hope also in a beautiful winter scenery with lots of sunshine.

Jutro kolejny aktywny dzień, mam nadzieje, że również w pięknej zimowej scenerii z dużą ilością promieni słonecznych.

b24.jpg
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

09/02/2023

ACTIVITYCOUNT.png

9449

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

6


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.