An autumn walk in winter scenery in my favorite park


aw08.jpg

The beginning of the day did not look very optimistic. The sky was covered with thick clouds, and until noon it was dark, gray and unpleasant. In addition, the negative temperature intensified the effect of depression.

Początek dnia nie zapowiadał się zbyt optymistycznie. Niebo zasnute było gęstymi chmurami, i do godzin południowych było ciemno, szaro i nieprzyjemnie. Do tego ujemna temperatura potęgowała efekt przygnębienia.

aw00.jpg

aw05.jpg

It was only around 12 o'clock that the sun broke through the layer of clouds. I immediately felt like living. So I went for a long walk in the winter scenery, looking for the remnants of autumn.

Dopiero koło godziny 12-stej słońce przebiło się przez warstwę chmur. Od razu zachciało się żyć. Poszedłem więc na długi spacer w zimowej scenerii, poszukując resztek jesieni.

aw01.jpg

aw02.jpg

I found her trapped in trees and grass, whose colors differ greatly from the surroundings. The intense yellow and orange color of tall grass and the almost red leaves on the trees remind us of the recent autumn.

Odnalazłem ją uwięzioną w drzewach i trawie, które kolorystycznie mocno odbiegają od otoczenia. Intensywny żółty i pomarańczowy kolor wysokich traw, oraz prawie czerwone liście na drzewach przypominają o niedanej jesieni.

aw03.jpg

aw04.jpg

As time passed, the sky became clearer and clearer, and more and more blue holes appeared in it, until it finally became all blue. Then the sun began to dance in the snow, creating a fairy-tale landscape.

Z biegiem czasu niebo rozpogadzało się coraz bardziej i pojawiało się na nim coraz więcej błękitnych dziur, aż w końcu stało się całe błękitne. Wtedy to słońce zaczęło tańczyć w śniegu, tworząc bajkowy krajobraz.

aw07.jpg

aw09.jpg

Night frosts have caused small ponds to be covered with several centimeters of ice and the mirror effect I observed a week ago is no longer present.

Nocne przymrozki spowodowały, że małe stawy pokryły się już kilkucentymetrową warstwą lodu i nie ma już efektu lustra, który obserwowałem jeszcze tydzień temu.

aw10.jpg

aw11.jpg

I consider Wednesday's walk a success. I did about 15 km of walking in a beautiful park. I gained oxygen and forgot about everyday problems, at least for a moment.

Środowy spacer uważam za udany. Zrobiłem około 15 km spaceru po pięknym parku. Dotleniłem się i zapomniałem przynajmniej na chwilę o codziennych problemach.

aw12.jpg

aw13.jpg

aw14.jpg

Tomorrow the weather is supposed to be similar to today, so I won't waste this opportunity and will take a walk in this area again.

Jutro pogoda ma być podobna do dzisiejszej, wiec nie zmarnuje okazji i powtórzę sobie spacer w tych okolicach.

aw06.jpg

ornament_mikolaj_copy.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300

How do you rate this article?

12


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.