After the night storms, a slight cooling, but still pleasant and the "chelops" pyramid - My Actifit Report Card: May 6 2024


Po nocnych burzach lekkie ochłodzenie, ale dalej przyjemnie i piramida "chełopsa"

av03.jpg

Near our property, in his field, a farmer stores large bales of straw that serve as bedding for the cattle he farms on a massive scale. During sunset, this structure looks like a pyramid, because it basically is. I called it "Chelops' Pyramid"

Niedaleko naszej posesji, na swoim polu pewien rolnik składuje wielkie bele słomy, które służą jako ściółka dla bydła które uprawia na masową skalę. Podczas zachodu słońca ta konstrukcja wygląda jak piramida, bo w zasadzie jest. Nazwałem ją "Piramidą chełopsa"

ac01.jpg

I spent today mainly in the company of an ax and a saw for cutting wood. The walk was completed but in the morning, but then the fight began.

Dzisiejszy dzień spędziłem głównie w towarzystwie siekiery i piły do cięcia drzewa. Spacer zaliczony ale w godzinach przedpołudniowych, natomiast potem rozpoczęła się walka.

ac02.jpg

ac04.jpg

Unfortunately, the absence of the male sex for a long time results in considerable neglect in the country house. So they took axes and saws. I had to clean up a lot of the area, including fallen trees and unnecessary bushes.

Niestety nieobecność płci męskie przez długi czas owocuje sporymi zaniedbaniami w domku na wsi. W ręce więc poszły siekiery i piły. Musiałem uprzątnąć sporo terenu, ze zwalonych drzew, niepotrzebnych krzaków.

ac05.jpg

ac06.jpg

There's so much of it that I couldn't handle it in one day, I think I'll need two more, because health is the most important thing. Unfortunately, this is where physical weakness comes into play when it comes to lifting heavy equipment such as saws and axes. My whole back hurts. But such strength training in the field is also useful, as long as you don't get a stupid spine injury.

Jest tego tak dużo, że nie ogarnąłem w jeden dzień, myślę, że jeszcze dwa będą potrzebne, bo zdrowie jest najważniejsze. Tu niestety wychodzi słabość fizyczna jeśli chodzi o dźwiganie ciężkiego sprzętu typu piły i siekiery. Bolą mnie całe plecy. Ale taki siłowy trening w terenie też się przydaje, byle nie nabawić się jakiejś głupiej kontuzji kręgosłupa.

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

06/05/2024

ACTIVITYCOUNT.png

10742

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

20


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.