A rainy Sunday, but beautiful and very spring-like - My Actifit Report Card: February 11 2024


Deszczowa niedziela, ale piękna i bardzo wiosenna

ac01.jpg

After yesterday's intense day, today I limited myself to just a walk in the park. Basically, I was looking for signs of spring again and I was not disappointed.

Po wczorajszym intensywnym dniu, dzisiaj ograniczyłem się tylko do spaceru po parku. Generalnie szukałem ponownie oznak wiosny i się nie zawiodłem.

ac03.jpg

ac02.jpg

The trees are already budding, most are green, but a certain species of tree has red buds. Every year it is the first harbinger of spring, and it is never wrong.

Drzewa puszczają już pąki, większość jest zielona, ale pewien gatunek drzewa ma pąki w kolorze czerwonym. Co roku jest pierwszym zwiastunem wiosny, i nigdy się nie myli.

ac04.jpg

The birds flocked to the feeding site. They got what they came for. Lively, energetic, they probably feel spring is nearby.

Ptaki przyleciały gromadnie na miejsce karmienia. Dostały to, po co przyleciały. Ożywione, energetyczne, chyba też czują wiosnę w pobliżu.

ac05.jpg

ac06.jpg

ornament_travel.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

11/02/2024

ACTIVITYCOUNT.png

16493

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

18


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.