Sirwin
Sirwin

A day under the sign of technical innovations - electric and autonomous - My Actifit Report Card: May 17 2024


Dzień pod znakiem nowinek technicznych - elektryczny i autonomiczny

a0.jpg

Today, I saw a sensation in the Silesian Park with my own eyes, which the media wrote about, namely an autonomous electric bus. The fact that it is electric is for the park OK, but that it is autonomous it is not necessarily because he took the workplace from man.

Dzisiaj na własne oczy zobaczyłem sensację w Parku Śląskim, o której pisały media, a mianowicie autonomiczny autobus elektryczny. To że jest on elektryczny, to dla parku ok, ale że jest autonomiczny to niekoniecznie, bo zabrał miejsce pracy człowiekowi.

a6.jpg

a3.jpg

Well, but there is nothing to complain about, one driver will not get a job, besides, it looks completely cool. The bus will run from the popular "giraffe" near the tram stop to the planetarium. I wonder how it will function in the season, when there are plenty of walkers, skaters, cyclists in the park - I have doubts, because he probably will stand more than he was going.

No ale nie ma co narzekać, jeden kierowca nie dostanie pracy, poza tym wygląda to zupełnie fajnie. Autobus będzie kursował od popularnej "żyrafy" blisko przystanku tramwajowego aż do Planetarium. Ciekawe jak to zafunkcjonuje w sezonie, gdy w parku będzie mnóstwo spacerowiczów, rolkarzy, rowerzystów - mam wątpliwości, bo on chyba więcej będzie stał niż jechał.

a2.jpg

Well, then classic. A walk on well -worn paths and finally a visit to the pond.
N>o a później już klasycznie. Spacer po oklepanych ścieżkach a na koniec wizyta nad stawem.

a1.jpg

a4.jpg

a5.jpg

ac13.jpg

© copyright marianomariano
Photo: Panasonic Lumix

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

17/05/2024

ACTIVITYCOUNT.png

10816

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

25


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.