Magtulungan para sa Turkey!

By DAO Labs PH | Articles of DAO Labs | 28 Feb 2023Sa lahat ng Social Miners na gustong gumawa ng higit pa upang mapagaan ang mga biktima ng lindol ng Türkiye, ipinakita namin ang Google Form na ito. Ito ang panahon na magtulungan tayo para makabangon ang Turkey! Kahit sa konting tulong niyo ay malaki na itong pakinabang para sa mga biktima ng lindol.

https://forms.gle/E7EWFzvTaFvBqiwKA…

40778552b33329cfa762038af3746f7d9b2d9334f8d37ec40a9df189ae317e16.png

Makakatulong ka sa pag donate ng points at rep. 

 Salamat. Seninleyiz Türkiye!

Para mas malaman pa kung ano ang DAO Labs, ito ang mga links:

🌐DAO Labs Website: https://daolabs.com/


DAO Labs sign up: https://community.daolabs.com/signup/7KW6pC2tzC


🌐DAO Labs News: https://t.me/DaoLabsNews


🌐DAO Labs Twitter: https://twitter.com/TheDAOLabs


🌐 DAO Labs PH 🇵🇭:
https://twitter.com/DAOLabsPH


🌐DAO Labs Medium: https://medium.com/dao-labs


🌐DAO Labs YouTube: https://bit.ly/3Jy3eW2

 

 

How do you rate this article?

0


DAO Labs PH
DAO Labs PH

Social mining ⛏️ | VC Killer 💀 | promotes 21st century job in a global scale 👷


Articles of DAO Labs
Articles of DAO Labs

Mga article ni DAO Labs na makakatulong sayo ng malupitan! 🇵🇭

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.