Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Lombok, Kuta town, city beach - My trip around Indonesia


hqdefault.jpg

 

dscn2467.jpg

Another island on my travel route is no accident. I am a fanatic of all kinds of islands, and most of my travels end or start on an island.

Kolejna z wysp na mojej trasie podróżniczej to nie przypadek. Jestem fanatykiem wszelkiego rodzaju wysepek, i większość moich podróży kończy się lub zaczyna na wyspie.

dscn2474.jpg

This time we are on the island of Lombok in the town of Kuta. There is also a town with the same name on the neighboring island of Bali.

Tym razem jesteśmy na wyspie Lombok w miejscowości Kuta. Miejscowość o identycznej nazwie jest również na sąsiedniej wyspie Bali.

dscn2454.jpg

If I had to compare both the islands of Kuta and Bali and choose between them, I definitely prefer the island of Lombok.

Gdybym miał porównywać obie wyspy Kuta i Bali i między nimi wybierać, to zdecydowanie bardziej odpowiada mi wyspa Lombok.

dscn2466.jpg

There are definitely less tourists here, a lot of wild beaches, people are much nicer, because they are not mannered by tourism.

Jest tu zdecydowanie mniej turystów, dużo dzikich plaż, ludzie są znacznie milsi, bo nie zmanierowani turystyką.

That day we came across some kind of holiday, because there were stalls with food on the beach, and a concert stage was built.

Tego dnia natrafiliśmy akurat na jakieś święto, bo na plaży porozstawiane były stragany z jedzeniem, oraz wybudowano scenę koncertową.

dscn2469.jpg

ornament_travel3.png
© copyright marianomariano (mtravel)

How do you rate this article?

6


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.