Sirwin
Sirwin

SP Soso channel: Self-learning Python


SP Soso would like to introduce a self-learning Python course, which is conducted in Vietnamese at SP Soso youtube/ LBRY channels (links below).

Chào các bạn, SP Soso trân trọng giới thiệu đến các bạn kênh tự học Python do mình trực tiếp chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân và kênh LBRY.

  • Đối tượng: tất cả các bạn muốn học lập trình Python cơ bản, những bạn chưa từng học qua lập trình cũng có thể tham gia. 
  • Mục đích: trang bị kiến thức và kỹ năng lập trình Python cơ bản hướng đến ứng dụng Python cho công việc cụ thể, nhất là Data analysis, Data science. Data có mặt khắp mọi nơi và ngày nay Data Analysis đang trở thành ngành "hot", không phân biệt background của bạn là gì, bạn đều có thể tiếp cận học và phân tích Data như một kỹ năng và Python là công cụ hiệu quả. Hãy cùng nhau học Python và sử dụng thành thạo nó như một kỹ năng không thể thiếu trong thời buổi hiện nay, cũng như kỹ năng sử dụng Word, Excel. 

Welcome all of you to SP Soso channels: 

 

PS: dành cho bạn nào chưa có LBRY, có thể sử dụng referral link: https://lbry.tv/$/invite/@SPsosoArt:8 

How do you rate this article?

3Self-reflection: Knowing myself
Self-reflection: Knowing myself

Being benefited from the comfort of the modern technologies, I would be more happy with it. However, day by day I feel there is more and more unbalance between my material life and my spiritual life, which should be recognized and adjusted. How I could bring the balance back to my daily life will be shared in this blog: my self reflection in knowing myself.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.