Winter in retreat, more and more young mushrooms in the forest


More walks and more young mushrooms encountered in the still winter forest.

Kolejne spacery i kolejne młode grzyby napotkane w zimowym jeszcze lesie.

p05.jpg

 

p000.jpg

The first is the little-known White-footed elf cup. It can be found mainly in sandy soils under pine trees among fallen pine needles.

Pierwszym z nich jest mało znana Piestrzyca sosnowa (Helvella leucomelaena). Można ją znaleźć głównie na glebach piaszczystych pod sosnami wśród opadłego igliwia.

p01.jpg

p06.jpg

The fruiting body of the mushroom has the shape of a cup, goblet or bowl and grows up to 5 cm in diameter. The surface of the mushroom is white or cream in color, it is smooth. The leg is very short, almost imperceptible in young fruiting bodies, wrinkled and longitudinally folded.

Owocnik grzyba ma kształt kubka, kielicha lub miseczki i dorasta do 5 cm średnicy. Powierzchnia grzyba ma biały lub kremowy kolor, jest gładka. Nóżka jest bardzo krótka, u młodych owocników prawie niezauważalna, pomarszczona pofałdowana wzdłużnie.

p02.jpg

p07.jpg

p08.jpg

This species of fungus often appears at the end of winter, when the temperatures are positive and there is no lingering snow. It often grows in groups on a substrate of mainly pine needles, but this fungus can also be found under other conifers. It is a rare and inedible species.

Ten gatunek grzyba pojawia się często już pod koniec zimy, gdy temperatury są dodatnie i nie ma zalegającego śniegu. Rośnie często w grupach na podłożu z igliwia głównie sosnowego, ale można tego grzyba spotkać również pod innymi drzewami iglastymi. Jest gatunkiem rzadkim, niejadalnym.

Another mushroom species encountered at this time is Hairy black cup

Kolejnym napotkanym o tej porze gatunkiem grzyba jest Czareczka czarniutka (Hairy black cup).

c01.jpg

c03.jpg

The mushroom also resembles a cup, flattened cups and can reach up to 30 m in diameter. The color of the fruiting bodies is black or dark graphite and sometimes chestnut. The inside of the mushroom is shiny as if tarry. Young fruiting bodies have a shiny skin.

Grzyb również przypomina kształtem czarkę, spłaszczone miseczki i może osiągnąć do 30 m średnicy. Kolor owocników czarny lub ciemnografitowy a czasami kasztanowy. Wnętrze grzyba jest połyskliwe jakby smoliste. Młode owocniki posiadają skórkę błyszczącą.

c05.jpg

c10.jpg

The fungus is most often found as single fruiting bodies, sometimes it grows in groups, but it is rare.

Grzyba najczęściej spotyka się jako pojedyncze owocniki, czasem rośnie grupowo, ale jest rzadki.

c02.jpg

c09.jpg

According to the data, it appears in April, and these fruiting bodies are found in February. We can meet it mainly in spruce forests, it grows on the ground and on decaying coniferous branches. It is inedible but has healing properties. A substance that fights bacteria, pneumococci, was isolated from it.

Według danych pojawia się w kwietniu, a te owocniki są znalezione w lutym. Spotkać go możemy głównie w lasach świerkowych, rośnie na machu na ziemi i na próchniejących gałęziach drzew iglastych. Jest niejadalny, ale ma właściwości leczniczy. Wyodrębniono z niego substancję zwalczającą bakterie - pneumokoki.

c11.jpg

As you can see, cup-shaped mushrooms in various varieties dominate the walk. There are also more and more Austrian cups.

Jak widać na spacerze dominują grzybki kubeczkowate w różnych odmianach. Coraz więcej jest również czarki austriackiej.

ca01.jpg

ca02.jpg

ca03.jpg

The Verpa bohemica is doing surprisingly well in these conditions. A few days ago, you could find single pieces. Today there are lots of them.

Zaskakująco dobrze radzi sobie w tych warunkach Naparstniczka czeska. Jeszcze kilka dni temu można było znaleźć pojedyncze sztuki. Dzisiaj są ich już całe gromadki.

vlcsnap_2022_02_22_19h27m50s076.png

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?

7


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.