When I go out to the forest in search of mushrooms, I always find something interesting - Cordulegaster boltonni


w0.jpg

The situation when you enter the forest and nature suddenly surprises you appears very often, most often when you do not have photographic equipment with you, but if you have, you are not prepared for an interesting situation. This time it was different.

Sytuacja, gdy wchodzisz do lasu, i przyroda Cię nagle zaskakuje pojawia się bardzo często, a najczęściej w momencie, gdy nie masz przy sobie sprzętu fotograficznego, ale jak masz, to na ciekawą sytuację nie jesteś przygotowany. Tym razem było inaczej.

w02.jpg

w03.jpg

The Polish name of this insect is the forest greenhouse, and although the species is rare, it appears in this temperature period, i.e. at the turn of spring and summer, specifically from mid-May to the end of August.

Polska nazwa tego owada to Szklarnik leśny, i choć gatunek jest rzadki pojawia się właśnie w tym okresie temperaturowym, czyli na przełomie wiosny i lata a konkretnie od połowy maja do końca sierpnia.

w01.jpg

It appears in regions with clean, fast-flowing submontane forest streams, and in my case it appears in the Kraków-Częstochowa Jura, whose climate is very regional and there are species of plants and animals seen only in the mountains. The insect loves small, narrow mid-forest and mid-meadow rivers in the lowlands.

Pojawia się w regionach gdzie występują czyste, wartko płynące leśne potoki podgórskie, a moim wypadku pojawia się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, której klimat jest bardzo regionalny i występują tam gatunki roślin i zwierząt widywanych jedynie w górach. Owad uwielbia małe, wąskie śródleśne i śródłąkowe rzeczki na nizinach.

Characteristic amazing eyes

Charakterystyczne niesamowite oczy

w00.jpg

In mature Cordulegasters boltonni eyes have a beautiful green color, glossy and mesmerizing at the same time. They meet at one point in the center of the head.

U dojrzałych osobników Cordulegaster boltonni oczy mają piękny zielony kolor, połyskujący i hipnotyzujący jednocześnie. Stykają się one w jednym punkcie na środku głowy.

w05.jpg

The occipital triangle is yellow and the torso is black yellow. The abdomen, on the other hand, is black with even yellow spots in the center of the tergites and much smaller ones at the rear edges of the tergites.

Trójkąt potyliczny ma kolor żółty, a tułów jest czarnożółty. Odwłok z kolei ma kolor czarny z parzystymi żółtymi plamkami na środku tergitów i znacznie mniejszymi na tylnych krawędziach tergitów.

w06.jpg

The body length of this insect reaches up to 90 mm in the case of females, and the wingspan is also impressive, often over 100 mm.

Długość ciała tego owada osiąga nawet do 90 mm w przypadku samic, a rozpiętość skrzydeł też jest imponująca, bo osiąga często ponad 100 mm.

w03.jpg

w07.jpg

It mainly feeds on invertebrates and is most often found in western and southern Europe, usually up to 600 m above sea level. It is a protected species in my country and is listed in the Red Book of animals with a high risk of extinction.

Żywi się głównie bezkręgowcami i najczęściej można go spotkać w Europie zachodniej i południowej, przeważnie do wysokości 600 m n.p.m. Jest gatunkiem chronionym w moim kraju i znajduje się w Czerwonej Księdze zwierząt o wysokim ryzyku wymarcia.

w02.jpg

Enjoy 😉

motyl_copy.png

How do you rate this article?


18

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.