Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Starling - don't worry, we'll take care of your cherries


sp09.jpg

Everyone knows that starlings are passionate about all kinds of fruit. They especially like farmed fruit, preferably cherries or cherries.

Wszystkim wiadomo, że szpaki są łase na wszelkiego rodzaju owoce. Szczególnie przypadły im do gustu owoce hodowlane, a najlepiej żeby to były czereśnie lub wiśnie.

sp14.jpg

They eat huge amounts of them, which is why they are a nuisance for growers and gardeners. Deterrence with a bang does not help, they return in a moment and devastate the crops. The only method, as with most birds, is falconry.

Zjadają ich ogromne ilości dlatego są utrapieniem sadowników i ogrodników. Nie pomaga odstraszanie hukiem, powracają za chwilę i dewastują uprawy. Jedyną metodą, jak w przypadku większości ptaków są sokolnicy.

sp04.jpg

Why don't starlings get drunk?

Dlaczego szpaki się nie upijają?

sp07.jpg

Starlings are known for their weakness for ripe fruit, not necessarily cherries, and they also do not avoid fermented ones. But unlike humans and many other birds, starlings don't get drunk.

Szpaki znane są ze swojej słabości do dojrzałych owoców, nie koniecznie wiśni czy czereśni i nie stronią również od sfermentowanych. Ale w przeciwieństwie do ludzi oraz wielu innych ptaków, szpaki się nie upijają.

sp08.jpg

They have an enzyme in their blood called alcohol dehydrogenase, which breaks down alcohol without a trace. People have it too, but 14 times less, hence the known side effects of drinking alcohol the next day.

Posiadają bowiem we krwi enzym o nazwie dehydrogenaza alkoholowa, który rozkłada alkohol bez śladu. Ludzie również go posiadają, ale 14 razy mniej, stąd znane następnego dnia skutki uboczne spożywania alkoholu.

sp13.jpg

The starling is a real DJ

Szpak to prawdziwy DJ

sp10.jpg

Starlings love to sing, but they don't have one recognizable melody, but they have the gift of remembering the singing of other birds and composing new melodic lines from them.

Szpaki uwielbiają śpiewać, ale nie mają swojej jednej rozpoznawalnej melodii, mają za to dar zapamiętywania śpiewów innych ptaków i komponowania z nich nowych linii melodycznych.

sp15.jpg

In modern times, in the age of different sound signals between imitating moisture or larks, we will hear, for example, car alarms, cell phone bells or a kettle whistle.

We współczesnych czasach, w dobie różnych sygnałów dźwiękowych pomiędzy naśladowaniem wilg, czy skowronków, usłyszymy np. alarmy samochodowe, dzwonki telefonów komórkowych, czy gwizdek czajnika.

sp21.jpg

Black as a starling, yet colorful

Czarny jak szpak, a jednak kolorowy

The seemingly black starling is very colorful. It is difficult to see it in a bird that is in constant motion, but if you look closely at it, you will see a whole range of colors.

Z pozoru czarny szpak jest bardzo kolorowy. Trudno to dostrzec u ptaka, który jest w ciągłym ruchu, ale jak mu się dobrze przyjrzymy dostrzeżemy całą gamę barw.

sp11.jpg

In spring, starling feathers sparkle with all the colors of the rainbow, elegantly matted, decorated with golden-brown trimmings.

Wiosną pióra szpaka mienią się wszystkimi kolorami tęczy, elegancko zmierzwione, ozdobione złoto-brązowymi lamówkami.

sp19.jpg

Starlings have dark red legs. The female can be distinguished from the male by the color of the base of the beak, which is blue in the male and pink in the female.

Szpaki mają ciemnoczerwone nogi. Samicę od samca można natomiast odróżnić po kolorze nasady dziobu, która u samca jest niebieska, a u samicy różowa.

sp16.jpg

Starlings are very vigorous and they do everything quickly. In flight, they can reach speeds of up to 80 km / h.

Szpaki są bardzo energiczne i wszystko robią szybko. W locie mogą osiągnąć prędkość nawet do 80 km/h.

sp17.jpg

Starlings' nest

Gniazdo Szpaków

Starlings do not twist classic nests, they look for hollows, recesses, gaps in the wall, they will also not despise a nesting box prepared by a man. If there are no such places, it will make a new hole in a soft tree or, for example, in polystyrene in the facade of a house.

Szpaki nie wiją klasycznych gniazd, szukają dziupli, wnęk, szczelin w murze, nie pogardzą również budką lęgową, przygotowaną przez człowieka. Jeśli takich miejsc brak, wykona nową dziuplę w miękkim drzewie, lub na przykład w styropianie w elewacji jakiegoś domu.

sp02.jpg

Most likely, for hygiene and protection against parasites, starlings bring fresh, aromatic herbs to the nest, known for their bactericidal properties, throughout the breeding season.

Najprawdopodobniej dla higieny i ochrony przed pasożytami szpaki przez cały sezon lęgowy przynoszą do gniazda świeże, aromatyczne zioła, znane ze swoich bakteriobójczych właściwości.

sp18.jpg

sp19.jpg

Turquoise happiness

Turkusowe szczęście

Female starling eggs lay turquoise eggs. Both of their parents brood them in turns, and after about 2 weeks, young chicks appear. Parents feed them for a month, tolerating caloric insects, and turf earthworms are the best delicacy for the chicks.

Samice Szpaka składają jaja w kolorze turkusowym. Wysiadują je oboje z rodziców na zmiany, a po około 2 tygodniach pojawiają się młode pisklaki. Rodzice karmią je przez okop miesiąc, znosząc im kaloryczne owady, a najlepszym przysmakiem pisklaków są darniowe dżdżownice.

sp03.jpg

Curiosity

Ciekawostka

In the 1980s, about a million starlings would fly to London in the evenings. Many of them sat on the hand of the Big Ben clock on winter evenings, and several dozen kilograms of birds caused the clock to be incorrectly indicated.

Jeszcze w latach 80-tych do Londynu wieczorami przylatywało około miliona szpaków. Wiele z nich w zimowe wieczory siadło na wskazówce zegara Big Ben, a kilkadziesiąt kilogramów ptaków powodowało nieprawidłowe wskazania zegara.

Ultimately, the city authorities, with the help of peregrine falcons, persuaded the starlings to stay in the government district.

Ostatecznie władze miasta z pomocą sokołów wędrownych wyperswadowały szpakom noclegi w rządowej dzielnicy.

sp07.jpg

ptaki.png

How do you rate this article?

3


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.