Reishi mushroom - even a snail knows about the health properties of this mushroom


g01.jpg

This rare mushroom species that can also be found in Europe. It has been used in traditional medicine of the Far East for over 2,000 years. Although, according to many sources, it is considered an inedible mushroom, it has many healing properties. We are talking about the yellowish varnish (Gonderma lacidim), popularly known in Japanese as Reishi. In China, this mushroom is called lingzhi which means herb with spiritual power. In general, the fungus is considered a panacea for all human ailments and diseases.

Ten rzadki gatunek grzyba, którego spotkać można również w Europie. Już od ponad 2000 lat stosowany jest w medycynie tradycyjnej Dalekiego Wschodu. Choć według wielu źródeł uważany jest za grzyb niejadalny, ma wiele właściwości leczniczych. Mowa tu o lakownicy żółtawej (Gonderma lacidim) popularnie zwanej w języku japońskim Reishi. W Chinach ten grzyb nazywa się lingzhi co oznacza zioło o duchowej mocy. Generalnie grzyba uważa się za panaceum na wszystkie ludzkie przypadłości i choroby.

g14.jpg

Although the fungus is rare in nature, over the centuries it has been possible to refine the breeding of this species, although it is very difficult and demanding. Reishi mushroom comes in 6 color varieties: white, yellow, red, blue, purple and black. According to scientific research, the red variety has the best health-promoting properties.

Mimo, że grzyb jest rzadki w naturze, przez wieki udało się dopracować hodowlę tego gatunku, choć jest ona bardzo trudna i wymagająca.
Grzyb Reishi występuje w 6 odmianach kolorystycznych: białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej, fioletowej i czarnej. Według badań naukowych najlepsze właściwości prozdrowotne ma odmiana czerwona.

g15.jpg

Reishi mushroom is annual, very rarely perennial. It is made of a leg and a circular, kidney-shaped, semi-circular or fan-shaped hat, which is placed laterally on the leg.

Grzyb Reishi jest jednoroczny, bardzo rzadko wieloletni. Zbudowany jest z nóżki oraz kapelusza w kształcie kolistym, nerkowatym, półokrągłym lub wachlarzowatym, który osadzony jest na nóżce bocznie.

g02.jpg

The hat can reach up to 30 cm in diameter and up to 3 cm thick. On the surface of the hat, zones of growth are visible, the lightest at the edge. The surface of the hat looks varnished, shiny, smooth, uneven, lumpy. The color scheme varies depending on the age of the mushroom. Young fruiting bodies are yellow-brown in color, becoming orange-brown with age.

Kapelusz może osiągnąć nawet 30 cm średnicy, a grubość do 3 cm. Na powierzchni kapelusza widoczne są strefy przyrostu, które na brzegu mają najjaśniejszy kolor. Powierzchnia kapelusza wygląda jak polakierowana, jest lśniąca, gładka, nierówna, guzkowata. Kolorystyka zmienia się w zależności od wieku grzyba. Młode owocniki mają kolor żółto-brązowy, z wiekiem stają się pomarańczowo-brązowe.

g16.jpg

The leg may be up to 13 cm long and up to 2 cm thick. It is bent, irregular, most often attached laterally to the hat. Its color is dark, red-brown.

Nóżka może mieć długość do 13 cm i grubość do 2 cm. Jest powyginana, nieregularna, najczęściej jest przyrośnięta bocznie do kapelusza. Jej kolor jest ciemny, czerwonobrązowy.

g04.jpg

g09.jpg

g18.jpg

The pores of the mushroom are round in shape, tiny in white, while the tubes are brown in color. The flesh has the appearance of a cork, the color of wood. It has no perceptible taste or smell.

Pory grzyba mają okrągły kształt, są drobne w kolorze białym, rurki natomiast są kolory brązowego. Miąższ ma wygląd korka, barwy drewna. Nie posiada wyczuwalnego smaku ani zapachu.

g08.jpg

g12.jpg

g00000.jpg

g0000.jpg

Where do the health properties of the mushroom come from?

Skąd takie zdrowotne właściwości grzyba?

Reishi mushrooms contain many active ingredients valuable for health. These are polysaccharide compounds, e.g. alpha and beta glucans, coumarin and alkaloids. Reishi is a source of steroid components that resemble human hormones, such as ganoderic acid. Reishi is rich in vitamins and minerals such as manganese, copper, magnesium, zinc, germanium and B vitamins and 17 amino acids. All these substances make Gonderma Lucida have a health-promoting effect on the human body.

Grzyby Reishi zawierają wiele cennych dla zdrowia składników aktywnych. Są to związki polisacharydowe, np. alfa- i betaglukany, kumaryna i alkaloidy. Reishi to źródło komponentów steroidowych, które przypominają ludzkie hormony, np. kwas ganoderowy. Reishi to bogactwo witamin i minerałów takich jak mangan, miedź, magnez, cynk, german oraz witaminy z grupy B oraz 17 aminokwasów. Wszystkie te substancje powodują, ż Gonderma Lucida działa prozdrowotnie na ludzki organizm.

g05.jpg

g04.jpg

What healing properties does this mushroom have?

Jakie właściwości lecznicze posiada ten grzyb?

g07.jpg

Reishi supports the immune system, regulates blood levels, is used in the prevention of diabetes, circulatory diseases, and in the treatment of allergies. It has antibacterial and antiviral properties. It soothes the effects of bronchial asthma, makes it easier to fall asleep, and has many other health-promoting properties.

Reishi wspomaga układ odpornościowy, reguluje poziom krwi, stosowany jest w profilaktyce cukrzycy, chorób krążenia, w leczeniu alergii. Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Łagodzi skutki astmy oskrzelowej, ułatwia zasypianie, oraz posiada wiele wiele innych właściwości prozdrowotnych.

Where can you find Gonderma Lucidum?

Gdzie można znaleźć Gonderma Lucidum?

g03.jpg

g17.jpg

The fungus is usually one-year-old, appears in summer and autumn, most often singly, but sometimes in small groups. Its position is a place where there are dead deciduous trees, e.g. oak, trunks, roots. It is practically absent on conifers. It is classified as an inedible mushroom mainly due to its consistency resembling cork or wood.

Grzyb jest zazwyczaj jednoroczny, pojawia się w okresie letnim oraz jesienią, najczęściej pojedynczo, ale czasami w małych grupach. Jego stanowisko to miejsce gdzie są martwe drzewa liściaste np. dębu, pnie, korzenie. Praktycznie nie występuje na drzewach iglastych. Zaliczany do grzybów niejadalnych głównie przez konsystencję przypominającą korek czy drewno.

g00.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


20

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.