Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Red-belted conk - a beautiful colorful arboreal mushroom with health properties


a00000.jpg

a000.jpg

a0000000.jpg

Walking through the park in winter, where everything seems to be gray, you can sometimes see colorful gems that don't match the surroundings.

Spacerując po parku w okresie zimowym gdzie wszystko wydaje się być szare można czasami dostrzec kolorowe perełki, które kolorystycznie jakby nie pasują do otocznia.

a000000.jpg

a0.jpg

We are talking here about arboreal mushrooms that attract attention with their colors and form. This is also the case here, because I spotted a mushroom called Red-belted conk Fomitopsis pinicola.

Mowa tutaj o grzybach nadrzewnych, które swoimi kolorami i formą przyciągają uwagę. Ta jest i w tym wypadku, ponieważ wypatrzyłem grzyba o nazwie Pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola).

a07.jpg

Although it is quite a common fungus, it is found only in the northern hemisphere of our globe. He likes parks, gardens, both deciduous and coniferous forests. It can be found on living and dead trees. My find has a stand in a park alley on some deciduous tree, of rather Asian origin.

Choć to dość pospolity grzyb wstępuje jedynie na półkuli północnej naszego globu. Lubi parki, ogrody, lasy zarówno liściaste jak i iglaste. Można go spotkać na drzewach żywych i martwych. Moje znalezisko ma stanowisko przy parkowej alejce na jakimś liściastym drzewie, pochodzenia raczej azjatyckiego.

a08.jpg a09.jpg

The mushroom can reach a size of up to 40 cm in diameter. Its shape varies and depends on the age of the mushroom. Young fruiting bodies are tuberous, becoming fan-shaped with age.

Grzyb może osiągnąć wielkość nawet do 40 cm średnicy. Jego kształt jest zróżnicowany i uzależniony od wieku grzyba. Młode owocniki są bulwiaste, a z wiekiem stają się wachlarzowate.

a10.jpg

a11.jpg

The color is also not uniform. This mushroom on the upper side can have a color palette from orange, through red, brown, ocher, black, yellowish, white, gray.

Kolor również nie jest jednolity. Grzyb ten na wierzchniej strony może mieć paletę barw od pomarańczowej, poprzez czerwoną, brunatną, ochrową, czarną, żółtawa, białą, szarą.

a13.jpg

a14.jpg

The surface of the cap is dull and shows successive stages of growth, because the mushroom is a perennial species.

Powierzchnia kapelusza jest matowa i widać na niej kolejne fazy przyrostu, bo grzyb jest gatunkiem wieloletnim.

a16.jpg

a17.jpg

The underside of the mushroom is usually white or cream in color. It consists of tiny pores from which a tear-like liquid sometimes flows out.

Spód grzyba ma najczęściej biały lub kremowy kolor. Składa się z drobnych porów, z których czasami wypływa ciecz przypominająca łzy.

a02.jpg

a03.jpg

The fungus is attached laterally to the tree. The flesh is hard, cream-colored, becoming woody and corky with age. It has a bitter taste and a slightly sour smell.

Do drzewa grzyb przytwierdzony jest bocznie. Miąższ jest twardy, kremowego koloru, z wiekiem staje się zdrewniały, korkowaty. Jest smaku gorzki, zapach lekko kwaśny.

a04.jpg

a05.jpg

a06.jpg

The use of the fungus in medicine

Zastosowanie grzyba w lecznictwie

a15.jpg

Although it is inedible, it was once used to fight cancer, as a body cleansing preparation, with analgesic and antibacterial properties, used in diseases of the bladder, lungs, stomach and as a preparation that stops bleeding. Today, it can be purchased in dried or powdered form.

Choć jest niejadalny kiedyś wykorzystywany był do walki z nowotworami, jako preparat oczyszczający organizm, o właściwościach przeciwbólowych i antybakteryjnych, stosowany w chorobach pęcherza, płuc, żołądka oraz jako preparat tamujący krwawienia. Dzisiaj można go kupić w postaci suszonej lub sproszkowanej.

a12.jpg

ornament_fungi1.png

© copyright marianomariano

Enjoy 😉

How do you rate this article?

9


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.