Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

One swallow does not make spring, but where the swallows are, there is a happy home


ja00.jpg

Barn swallow is a very popular bird in European regions.

Jaskółka Dymówka, to bardzo popularny ptaszek w Europejskich regionach.

ja01.jpg

ja02.jpg

It does not make spring, but the mere thought of this beautiful bird will make winter pass faster.

Nie czyni wiosny, ale sama myśl o tym pięknym ptaszku powoduje, że zima minie szybciej.

ja000.jpg

ja14.jpg

The first males from distant Africa come to Europe. Most often, he flies to an old, proven place that he knows well. The females arrive a bit later.

Pierwsze z dalekiej Afryki przylatują do Europy samczyki. Najczęściej przylatuje w stare, sprawdzone miejsce, które dobrze zna. Samiczki przylatują nieco później.

ja04.jpg

ja05.jpg

What distinguishes male swallows?

Co wyróżnia samca jaskółki?

The tail, long, well-groomed, glistening in the sun, a bit like a fetish, the longer the better, and as research shows, a longer tip, a bit like in people's lives, matters. A male with such a tail has a much better chance of finding a partner for a longer period.

Ogon, długi, zadbany, połyskujący w słońcu, trochę taki fetysz im dłuższy tym lepszy, i jak pokazują badania, dłuższa końcówka, trochę jak w życiu ludzi ma znaczenie. Samiec z takim ogonem ma zdecydowanie większe szanse na znalezienie partnerki na dłuższy okres.

ja09.jpg

ja10.jpg

Where the swallows are, there is a happy home

Gdzie są jaskółki, tam jest szczęśliwy dom

There is a lot of truth in this. When I was living with my parents, the swallows made their nests on our balcony. We didn't mind that they were a bit dirty. They gave so much joy that little things did not impress us.

Jest w tym sporo prawdy. Gdy mieszkałem z rodzicami, jaskółki lepiły sobie gniazda na naszym balkonie. Nie przeszkadzało nam że trochę brudzą. Dawały tyle radości, że drobiazgi nie robiły na nas wrażenia.

ja16.jpg

ja17.jpg

When I was leaving for the so-called village, the swallows made their nests in the sand slopes. They dug pits about 50 cm deep in compacted hard sand so as to feel safe.

Gdy wyjeżdżałem na tak zwaną wieś, jaskółki robiły sobie gniazda w piaskowych skarpach. Drążyły jamy głębokie na około 50 cm w zbitym twardym piasku, tak aby czuć się bezpiecznie.

ja08.jpg

Today, unfortunately, the mass of unwanted pigeons, magpies, crows, rooks chased away the swallows we love. Sometimes a stray tit knocks on the glass, but it is in a great hurry for fear of much stronger intruders.

Dzisiaj niestety masa niechcianych gołębi, srok, wron, gawronów wygoniła uwielbiane przez nas jaskółki. Czasami zbłąkana sikorka zastuka w szybę, ale to w wielkim pośpiechu z obawy przed znacznie silniejszymi intruzami.

ja11.jpg

ptaki.png

How do you rate this article?

8


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.